• image
 • นพ.ทวีศีลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ทำเนียบรัฐบาล/ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 10 ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี

  ประวัติความเป็นมา

  หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี จัดตั้งขึ้น เมื่อ 2528 เพื่อเป็นการสนอง นโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ( กรอ) จังหวัด ผู้ร่วมก่อตั้งหอการค้าจังหวัดชุดแรกแรก ประกอบด้วย นายยศักดิ์ พรวัฒนากูร , นายเจือ จิรันตกาล,นายดำรงค์ วารินทร์ศิริกุล ,นายดำรงค์ เจียรกุล,นายอภิชาติ เรียนวิระยะกิจและ นายประยุทธ ธนาพร ต่อมาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2529 ได้เรียกประชุมใหญ่และเลือกคณะกรรมการถาวรชุดแรกประจำปี 2529-2530 โดยผลการประชุมหอการค้าได้เลือก นายยงศักดิ์ พรวัฒนากูร เป็นประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คนแรก และมี นายสมชาย สุรพัฒน์ เป็นเลขาธิการ จำนวนกรรมการทั้งสิ้น 21 ท่าน

  และมี นายดำรง วารินทร์ศิริกุล , นายมนตรี จึงวิวัฒนาภรณ์ เป็นรองประธาน

  ประธานหอการค้า คนปัจจุบัน คือ นายนิมิต สิทธิไตรย์

 • หอกระจายข่าว

 • ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.จังหวัด) จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564

  ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.จังหวัด) จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 20 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายชลวิท อภิรีตน์มนตรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายประสงค์ จันจำปา รองประธาน ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ และนางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธาน ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.จังหวัด) จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564 โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม.

  2021-01-20 16:34
  จำนวนวิว 18
  ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) สัญจร ครั้งที่ 1/2564

  ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) สัญจร ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 19 มกราคม 2564 ณ ลานวิมานพญาแถน จังหวัดยโสธร นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธาน คนที่ 1 และเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายอุฬาร ปัญจะเรื่อง กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) สัญจร ครั้งที่ 1/2564 โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม

  2021-01-19 16:55
  จำนวนวิว 18
  พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 18 มกราคม 2564 นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คนที่ 1 และเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย ทรงสถาปนาความเข้มแข็งมั่นคงแก่ประเทศไทยในอดีตกาล อันนำมาซึ่งความสงบสุขมาจนถึงปัจจุบัน ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี.

  2021-01-18 15:05
  จำนวนวิว 10
  ร่วมลงนามถวานพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  ร่วมลงนามถวานพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คนที่ 1 และเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมลงนามถวานพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และขอให้พระองค์ท่านมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน.

  2021-01-18 10:55
  จำนวนวิว 15
  พิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวัน พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2564

  พิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวัน "พ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปีพุทธศักราช 2564 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คนที่ 1 และเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวัน "พ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี.

  2021-01-18 09:49
  จำนวนวิว 16
  นาคเข้าสู่พิธีบรรพชา ณ วัดบูรพาราม หลังจากนั้น พระภิกษุ จะกลับปฏิบัติธรรมที่วัดภูหล่น ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

  นาคเข้าสู่พิธีบรรพชา ณ วัดบูรพาราม หลังจากนั้น พระภิกษุ จะกลับปฏิบัติธรรมที่วัดภูหล่น ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 06.00 น. นาคเข้าสู่พิธีบรรพชา ณ วัดบูรพาราม หลังจากนั้น พระภิกษุ จะกลับปฏิบัติธรรมที่วัดภูหล่น ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นจะกลับมาสึกที่วัดบูรพาราม ต่อไป.

  2021-01-15 11:53
  จำนวนวิว 11
  ร่วมประชุมหารือกับผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก ผ่านแดนจากมาตรการขนส่งสินค้าของแขวงจำปาสัก สปป. ลาว

  ร่วมประชุมหารือกับผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก ผ่านแดนจากมาตรการขนส่งสินค้าของแขวงจำปาสัก สปป. ลาว วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารด่านศุลกากรช่องเม็ก นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและนายฤทธิ์พันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส ประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอสิรินธร ร่วมประชุมหารือกับผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก ผ่านแดนจากมาตรการขนส่งสินค้าของแขวงจำปาสัก สปป. ลาว (อย่างไม่เป็นทางการ)

  2021-01-08 14:49
  จำนวนวิว 16
  ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการขนส่งสินค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน (แขวงจำปาสัก)

  ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการขนส่งสินค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน (แขวงจำปาสัก) วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิตร สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมโดยแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับรถขนส่งสินค้าที่จะเข้าไปยังแขวงจำปาสักต้องปฏิบัติตามเงื้อนไขที่กำหนด (4 มาตราการ)

  2021-01-06 14:04
  จำนวนวิว 29
  คณะหอการค้าอุบลฯ เข้าพบและมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2564

  คณะหอการค้าอุบลฯ เข้าพบและมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2564 วันที่ 5 มกราคม เวลา 10.00 น. หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ ถือโอกาสเข้าพบเพื่ออวยพรปีใหม่และมอบกระเช้าผลไม้ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ ท่าน สว.เพ็ญพักตร์ ศรีทอง สมาชิกวุฒิสภา, อดีตประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และประธานกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

  2021-01-05 14:07
  จำนวนวิว 15
  กิจกรรมFAM Trip ศึกษาเส้นทางวิสาหกิจชุมชนสวนไม้ดอกไม้ประดับบ้านตาติด

  กิจกรรมFAM Trip ศึกษาเส้นทางวิสาหกิจชุมชนสวนไม้ดอกไม้ประดับบ้านตาติด วันที่ 19 ธันวาคม 2563 หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดศึกษาเส้นทางวิสาหกิจชุมชนสวนไม้ดอกไม้ประดับบ้านตาติด โดยมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการประชุมเสวนาและการจับคู่ทางธุรกิจของภาคีเครือข่ายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน

  2020-12-30 14:25
  จำนวนวิว 22
  การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานพัฒนาพื้นที่บริเวณด่านชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563

  การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานพัฒนาพื้นที่บริเวณด่านชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563 วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานพัฒนาพื้นที่บริเวณด่านชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563

  2020-12-29 17:02
  จำนวนวิว 23
  ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ มอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจเพื่อแสดงถึงความห่วงใยให้กับนายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

  ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ มอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจเพื่อแสดงถึงความห่วงใยให้กับนายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีนายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจเพื่อแสดงถึงความห่วงใยให้กับ นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขออวยพรให้ท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงและหายเจ็บป่วยโดยเร็ว.

  2020-12-29 16:52
  จำนวนวิว 27
 • รู้เท่าทันกัน

 • รู้รอบ รู้ทัน ก้าวไป ทันโลก

 • นาคเข้าสู่พิธีบรรพชา ณ วัดบูรพาราม หลังจากนั้น พระภิกษุ จะกลับปฏิบัติธรรมที่วัดภูหล่น ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

  นาคเข้าสู่พิธีบรรพชา ณ วัดบูรพาราม หลังจากนั้น พระภิกษุ จะกลับปฏิบัติธรรมที่วัดภูหล่น ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

  วันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 06.00 น. นาคเข้าสู่พิธีบรรพชา ณ วัดบูรพาราม หลังจากนั้น พระภิกษุ จะกลับปฏิบัติธรรมที่วัดภูหล่น ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นจะกลับมาสึกที่วัดบูรพาราม ต่อไป.

 • ผู้สนับสนุน

 • เสียงสะท้อน

 • มองรอบทิศ