ราชการส่วนภูมิภาค


2019-05-09 16:02

จำนวนครั้งที่อ่าน : 644

ราชการส่วนภูมิภาค หมายถึงหน้าที่เดียวราชการของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ซึ่งได้แบ่งแยกออกไปดำเนินการจัดทำตามเขตการปกครอง โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางราชการส่วนกลาง ซึ่งได้รับแต่งตั้งออกไปประจำตามเขตการปกครองต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาคเพื่อบริหารราชการภายใต้การบังคับบัญชาของราชการส่วนกลาง

ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค 1

สำนักนายกรัฐมนตรี

 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

กระทรวงกลาโหม

 1. สำนักงานสัสดีจังหวัด

กระทรวงการคลัง

 1. สำนักงานคลังจังหวัด

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 1. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 2. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 3. สำนักงานประมงจังหวัด
 4. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
 5. สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
 6. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
 7. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ราชการส่วนภูมิภาค หมายถึงหน้าที่เดียวราชการของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ซึ่งได้แบ่งแยกออกไปดำเนินการจัดทำตามเขตการปกครอง โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางราชการส่วนกลาง ซึ่งได้รับแต่งตั้งออกไปประจำตามเขตการปกครองต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาคเพื่อบริหารราชการภายใต้การบังคับบัญชาของราชการส่วนกลาง

ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค 2

กระทรวงคมนาคม

 1. สำนักงานขนส่งจังหวัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี
 2. สถานีอุตุนิยมวิทยา

กระทรวงพลังงาน

 1. สำนักงานพลังงานจังหวัด

กระทรวงพาณิชย์

 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

กระทรวงมหาดไทย

 1. สำนักงานจังหวัด
 2. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 4. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 5. สำนักงานที่ดินจังหวัด
 6. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 7. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ราชการส่วนภูมิภาค หมายถึงหน้าที่เดียวราชการของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ซึ่งได้แบ่งแยกออกไปดำเนินการจัดทำตามเขตการปกครอง โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางราชการส่วนกลาง ซึ่งได้รับแต่งตั้งออกไปประจำตามเขตการปกครองต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาคเพื่อบริหารราชการภายใต้การบังคับบัญชาของราชการส่วนกลาง

ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค 3

กระทรวงยุติธรรม

 1. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
 2. เรือนจำ
 3. สำนักงานบังคับคดีจังหวัด

กระทรวงแรงงาน

.

 1. สำนักงานแรงงานจังหวัด
 2. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 3. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
 4. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

กระทรวงวัฒนธรรม

 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

กระทรวงสาธารณสุข

 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

กระทรวงอุตสาหกรรม

 1. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 1. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

หน่วยงานเพิ่มเติม

 1. สำนักงานศาลปกครอง อุบลราชธานี

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603