ลงนามMOUด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน


2019-06-09 16:36

จำนวนครั้งที่อ่าน : 109

(6กค.62) นายสิทธิชัย โควสุรัตน์. ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.อุบลราชธานี ลงนามMOU ด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน กับ นางบุญเฮือง แครอล ลิดดัง ประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงจำปาสัก สปป.ลาว. เพื่อยกระดัยคสามร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน. ยกระดับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแเดน เชื่อมโยงฐานการผลิตสินค้าทางการเกษตร การตลาด ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนร่วมปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจร่วมกัน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603