หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี


2024-06-11 18:14

จำนวนครั้งที่อ่าน : 3

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยมีนายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม โดยร่วมประชุมคณะกรรมการประสานพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นำไปพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯหรือเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) แล้วแต่กรณี เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปตามระเบียบ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603