หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2567


2024-06-05 15:34

จำนวนครั้งที่อ่าน : 5

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีนายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2567 เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์

ซึ่งในการนี้เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 นางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายอรรณสิทธิ์ สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่ร่วมกับทางจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยนางกุญชราพรภักดีกสิกร ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี นางธัญณัฐนันท์ เหล่าสิงห์ ประธานสภาคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนอำเภอนาจะหลวย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ ผู้นำชุมชนและหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่อำเภอนาจะหลวย เพื่อพิจารณาการช่วยเหลือครอบครัวคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งสภาพปัญหา : ครอบครัวคนพิการประสบปัญหาทางสังคม ยากจนไร้ที่พึ่งรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ไม่มีที่อยู่อาศัย ขาดโอกาสในการศึกษา ไม่เข้าถึงสิทธิสวัสดิการที่รัฐจัดให้

  • การช่วยเหลือ : บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมถึงเครือข่ายในพื้นที่ สอบข้อเท็จจริงและกำหนดประเด็นในการช่วยเหลือครอบครัวคนพิการรอบด้าน

ทั้งนี้ทางนางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายอรรณสิทธิ์ สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่: ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ท่านละ10,000 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 20,000 บาท พร้อมทั้งให้กำลังใจครอบครัวแนะแนวทางในการดำเนินชีวิต ทักษะการใช้ชีวิต การช่วยเหลือดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ สร้างสรรค์และกำลังใจให้แก่สมาชิกในครอบครัว


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603