หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2565 และร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม


2022-03-08 18:07

จำนวนครั้งที่อ่าน : 50

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องชลธี โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2565 และร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายพงษ์พัน จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางพชร เตชะตานลท์ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสริตา ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางเมตตา เมืองเจริญ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายไพบูลย์คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางมยุรี ฐานานุศักดิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายรัฐธนินท์ เตชะไชยสิทธิ์ นางภัทรนิษฐ เตชะไชยสิทธิ์ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ประชาสัมพันธ์) นางสาวอนงค์ภัทร์ ผลประเสริฐ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ปฏิคม) และนางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2565 ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกหรือสรรหาสตรีที่มีผลงานดีเด่นผลการคัดเลือกหรือสรรหาผู้ที่สมควรได้รับรางวัล และคณะกรรมการหอการค้าฯเสนอชื่อพร้อมเข้ารับรางวัลแบ่งตามสาขา ดังนี้

  1. สาขาสตรีผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมดีเด่น คือ นางพองาม ปรีดาสันติ์
  2. สาขานักธุรกิจสตรีดีเด่น คือ
  • นางเมตตา เมืองเจริญ
  • นางมยุรี ฐานานุศักดิ์
  • นางภัทรนิษฐ เตชะไชยสิทธิ์

ภายในกิจกรรมงานพิธีเปิดการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2565 นั้น มีการแสดงแฟชั่นโชว์ด้วยชุดผ้าไทยที่มีความสวยงาม มีเอกลักษณ์ อาทิเช่น ผ้าลายพระราชทานผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา ลายนาคชูสน ลายกาบชบา ลาย S ที่ท้องผ้า ลายเชิงผ้ารูปหัวใจ ลาย S ประกอบกับลายขิดที่เชิงผ้า ลายต้นสนที่เชิงผ้า ลายหางนกยูงที่เชิงผ้า เป็นต้น

และตามที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว อันได้แก่

  1. อาหารว่างและเครื่องดื่ม (จัดเป็นชุด) จำนวน 50 ชุด
  2. อาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 50 กล่อง

ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลขึ้นนี้ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีในจังหวัด และเพื่อให้สตรีได้ทบทวนบทบาทการทำงานด้านสังคม โดยมีจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายทางเพศ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603