• image
 • วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น

  นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานคนที่ 1 และเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางสาววิภาดา วจนะวิชากร รองเลขาธิการ และนายอุฬาร ปัญจะเรื่อง กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการพิจารณาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ.2509 ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการ ได้ลงพื้นที่ รับฟังความคิดเห็นจากหอการค้าทั่วประเทศ ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในที่ประชุม.

  ประวัติความเป็นมา

  หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี จัดตั้งขึ้น เมื่อ 2528 เพื่อเป็นการสนอง นโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ( กรอ) จังหวัด ผู้ร่วมก่อตั้งหอการค้าจังหวัดชุดแรกแรก ประกอบด้วย นายยศักดิ์ พรวัฒนากูร , นายเจือ จิรันตกาล,นายดำรงค์ วารินทร์ศิริกุล ,นายดำรงค์ เจียรกุล,นายอภิชาติ เรียนวิระยะกิจและ นายประยุทธ ธนาพร ต่อมาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2529 ได้เรียกประชุมใหญ่และเลือกคณะกรรมการถาวรชุดแรกประจำปี 2529-2530 โดยผลการประชุมหอการค้าได้เลือก นายยงศักดิ์ พรวัฒนากูร เป็นประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คนแรก และมี นายสมชาย สุรพัฒน์ เป็นเลขาธิการ จำนวนกรรมการทั้งสิ้น 21 ท่าน

  และมี นายดำรง วารินทร์ศิริกุล , นายมนตรี จึงวิวัฒนาภรณ์ เป็นรองประธาน

  ประธานหอการค้า คนปัจจุบัน คือ นายนิมิต สิทธิไตรย์

 • หอกระจายข่าว

 • พิธีมอบเหรียญหลวงปู่มั่นภูริทัตโต 150 ปีชาตกาล เนื้อทองคำ 96.5% เนื้อทองคำแท่งฮั่วเซ่งเฮง มอบแก่ผู้มีจิตศรัทธา (รอบแรก)

  พิธีมอบเหรียญหลวงปู่มั่นภูริทัตโต 150 ปีชาตกาล เนื้อทองคำ 96.5% เนื้อทองคำแท่งฮั่วเซ่งเฮง มอบแก่ผู้มีจิตศรัทธา (รอบแรก) วันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานคนที่ 1และเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ทำพิธีมอบเหรียญหลวงปู่มั่นภูริทัตโต 150 ปีชาตกาล เนื้อทองคำ 96.5% เนื้อทองคำแท่งฮั่วเซ่งเฮง น้ำหนักประมาณ 36 กรัม เนื้อทองคำประมาณหนัก 2 บาทเศษ (พร้อมกล่องผ้าไหม) กับผู้มีจิตศรัทธาที่สั่งจองในรอบแรก ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 1. นางเมตตา เมืองเจริญ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้บริหารโครงการหมู่บ้านสาริน) 2. นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้บริหาร บริษัท มงคลคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด) 3. นายพงษ์พันธ์ จันทศรี กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้บริหาร วาตาชิ สาขาอุบลราชธานี) 4. นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการและประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้บริหาร รัชดา 24 AEC Real Estate) หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี จัดสร้างวัตถุมงคล เหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล เนื้อทองคำ 96.5% เนื้อทองคำแท่งฮั่วเซ่งเฮง น้ำหนักประมาณ 36 กรัม เนื้อทองคำประมาณหนัก 2 บาทเศษ (พร้อมกล่องผ้าไหม) เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสเก็บไว้บูชา เป็นไปที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำความดี เปิดให้จองแล้ววันนี้ สำหรับรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย เพื่อใช้จัดงานประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 38 ที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพ โดยสสอบถามรายละเอียดและสั่งจองได้ที่ คุณเมวดี 0837327693, คุณวรกาญจน์ 0837327692

  2021-03-10 16:31
  จำนวนวิว 58
  มอบค่าตอบแทนให้เป็นน้ำใจแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์จากคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2563

  มอบค่าตอบแทนให้เป็นน้ำใจแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์จากคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2563 หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานคนที่ 1 และเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์ จันทรศรี กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบค่าตอบแทนให้เป็นน้ำใจแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ จากคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่ นายชยังกูร มูลมา, นายจิรายุส บุบผาดี, นางสาววรารินทร์ นามปัญญา และนางสาวพันธ์ทิพย์ โสพันธ์.

  2021-03-10 15:35
  จำนวนวิว 39
  ร่วมหารือประชุมเรื่องการจัดทำเหรียญ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เพื่อจัดหาทุนเตรียมการจัดงานประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 38 ที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพ

  ร่วมหารือประชุมเรื่องการจัดทำเหรียญ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เพื่อจัดหาทุนเตรียมการจัดงานประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 38 ที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และนายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมหารือประชุมเรื่องการจัดทำเหรียญ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เพื่อจัดหาทุนเตรียมการจัดงานประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 38 ที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพ และตามที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศยกย่องให้พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ รวมถึงเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ถือว่าเป็นโอกาสดีและนับเป็นสิริมงคลในชีวิตอีกด้วย.

  2021-02-25 17:03
  จำนวนวิว 50
  พิธีส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรในโครงการ BOI

  พิธีส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรในโครงการ BOI วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรในโครงการ BOI โดยได้รับเกียรติจาก นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานมอบเครื่องจักรกลการเกษตร แก่วิสาหกิจชุมชนศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอดอนมดแดง ซึ่งโครงการนี้ทางบริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ร่วมมือกับการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานรากจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนเข้าไปสนับสนุนกิจการขององค์กรในท้องถิ่น สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างรายได้ เพื่อพัฒนาชุมชนเกษตรให้มีความเข้มแข็งสนับสนุนเทคโนโลยีนวัตกรรม และองค์ความรู้ด้านการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ถึงปลายน้ำ นอกจากนี้ ทางจังหวัดอุบลราชธานี ยังร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี บริษัท คูโบต้าเจริญชัย จำกัด โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท คูโบต้าเจริญชัย จำกัด และประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 ได้ดำเนินโครงการเกษตรปลอดการเผา หรือ Zero Burn เพื่อแก้ปัญหาการเผาจากภาคการเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อม เพื่อลดค่า PM 2.5 โดยมีการรณรงค์ ให้ภาคการเกษตรเพื่อเป็นต้นแบบปลอดการเผา ภายในปี 2565 ซึ่งตั้งแต่เดือน มกราคม – มีนาคม 64 ที่ผ่านมา มี 2 อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี ที่ปลอดการเผา คือ อำเภอดอนมดแดง และ อำเภอทุ่งศรีอุดม ซึ่งถือได้ว่าเป็นอำเภอ ต้นแบบปลอดการเผา และเป็นตัวอย่างแก่อำเภออื่นๆ ต่อไป และที่สำคัญที่สุดในการจัดโครงการทั้ง 2 โครงการในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของภาครัฐและภาคเอกชน ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี กินดี อยู่ดี มั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน

  2021-03-18 15:37
  จำนวนวิว 100
  การประชุมแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SME ด้วย Digital Marketing

  การประชุมแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SME ด้วย Digital Marketing วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและนายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SME ด้วย Digital Marketing ได้ประชุมร่วมกันกับนายยงยุทธ เจริญรัตน์ ผู้จัดการโครงการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคณะ ซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME การเข้าสู่ตลาดออนไลน์และสามารถใช้เครื่องมือที่จะต้องมาเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในการตลาดออนไลน์ เส้นทางมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดประชุมหารือแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันในวันนี้.

  2021-03-18 15:30
  จำนวนวิว 41
  การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564

  การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธาน คนที่ 1 และเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564 โดยมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุบลราชธานีรวมถึงพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการของโครงการสวัสดิการสังคมเฉพาะโครงการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมที่คณะกรรมการส่งเสริมจัดการสวัสดิการสังคมแห่งชาติกำหนดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนตามความจำเป็นตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรตามอำนาจหน้าที่ในการบริหารของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุบลราชธานี.

  2021-03-17 19:05
  จำนวนวิว 24
 • รู้เท่าทันกัน

 • ร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป ครั้งที่ 5-1/2564 วาระพิเศษ ซึ่งเป็นกรอบพันธกิจสำคัญของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

  ร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป ครั้งที่ 5-1/2564 วาระพิเศษ ซึ่งเป็นกรอบพันธกิจสำคัญของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ประธานและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้ออุบลราชธานี

 • รู้รอบ รู้ทัน ก้าวไป ทันโลก

 • นาคเข้าสู่พิธีบรรพชา ณ วัดบูรพาราม หลังจากนั้น พระภิกษุ จะกลับปฏิบัติธรรมที่วัดภูหล่น ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

  นาคเข้าสู่พิธีบรรพชา ณ วัดบูรพาราม หลังจากนั้น พระภิกษุ จะกลับปฏิบัติธรรมที่วัดภูหล่น ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

  วันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 06.00 น. นาคเข้าสู่พิธีบรรพชา ณ วัดบูรพาราม หลังจากนั้น พระภิกษุ จะกลับปฏิบัติธรรมที่วัดภูหล่น ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นจะกลับมาสึกที่วัดบูรพาราม ต่อไป.

 • ผู้สนับสนุน

 • เสียงสะท้อน

 • มองรอบทิศ