หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)


2024-06-11 16:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 5

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายบัณฑิต วิลามาศ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด โดยการจัดทำแผนพัฒนาฯ และกำหนดเป้าหมายการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี และตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา รวมถึงประเด็นอื่นๆอีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603