• image
 • ประวัติความเป็นมา

  หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี จัดตั้งขึ้น เมื่อ 2528 เพื่อเป็นการสนอง นโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ( กรอ) จังหวัด ผู้ร่วมก่อตั้งหอการค้าจังหวัดชุดแรกแรก ประกอบด้วย นายยศักดิ์ พรวัฒนากูร , นายเจือ จิรันตกาล,นายดำรงค์ วารินทร์ศิริกุล ,นายดำรงค์ เจียรกุล,นายอภิชาติ เรียนวิระยะกิจและ นายประยุทธ ธนาพร ต่อมาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2529 ได้เรียกประชุมใหญ่และเลือกคณะกรรมการถาวรชุดแรกประจำปี 2529-2530 โดยผลการประชุมหอการค้าได้เลือก นายยงศักดิ์ พรวัฒนากูร เป็นประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คนแรก และมี นายสมชาย สุรพัฒน์ เป็นเลขาธิการ จำนวนกรรมการทั้งสิ้น 21 ท่าน

  และมี นายดำรง วารินทร์ศิริกุล , นายมนตรี จึงวิวัฒนาภรณ์ เป็นรองประธาน

  นายมงคล จุลทัศน์

 • หอกระจายข่าว

 • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี  ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.)

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.) วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.)

  2023-03-28 16:05
  จำนวนวิว 4
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมงานกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ขับเคลื่อน BCG พลิกอนาคตอุตสาหกรรมไทย ในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ขับเคลื่อน BCG พลิกอนาคตอุตสาหกรรมไทย ในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 10.00-11.30 น. ณ ผ่านระบบ Zoom meeting

  2023-03-28 11:42
  จำนวนวิว 2
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี  ประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาด

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาด วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 9.00-13.00 น. ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ห้องประชุมชลลดา จังหวัดอุบลราชธานี

  2023-03-28 11:37
  จำนวนวิว 6
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี  ประชุมหารือเพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี สี่แสงเกมส์ (ทีมสี่แสง)

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมหารือเพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี สี่แสงเกมส์ (ทีมสี่แสง) วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

  2023-03-27 15:49
  จำนวนวิว 4
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี  ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดอุบลราชธานี (คปป.จ.อบ.) ครั้งที่ 1/ 2566

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดอุบลราชธานี (คปป.จ.อบ.) ครั้งที่ 1/ 2566 วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

  2023-03-27 15:45
  จำนวนวิว 5
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี  ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 3/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 3/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี และโปรดแกรม Cisco webex Meeting

  2023-03-27 13:58
  จำนวนวิว 3
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี  ประชุมคณะกรรมการสามคมผู้ปกครองและครูศรีปทุมพิทยาคารและเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการสามคมผู้ปกครองและครูศรีปทุมพิทยาคารและเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพูพันธุ์ทิพย์ อาคารศรีปทุม 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี

  2023-03-27 13:27
  จำนวนวิว 5
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี  ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2566

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

  2023-03-27 13:15
  จำนวนวิว 5
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี  ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2566

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

  2023-03-24 15:42
  จำนวนวิว 8
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี  ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์การประมง

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์การประมง วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

  2023-03-24 15:39
  จำนวนวิว 11
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี  ประชุมคณะกรรมการกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์ วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ หอประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี หมู่ที่ 10 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลฯ

  2023-03-24 11:49
  จำนวนวิว 5
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำปี 2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำปี 2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566 วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 7.00-09.00 น. ณ โครงการชลประทานอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลฯ

  2023-03-24 10:56
  จำนวนวิว 11
 • รู้เท่าทันกัน

 • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในงาน The 77th Anniversary of The National Day of the Socialist Republic of Vietnam

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในงาน The 77th Anniversary of The National Day of the Socialist Republic of Vietnam

  วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 10.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ นายธีระพงษ์ พิมพาวัตร กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัลแชมป์โลกเจ็ตสกี

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ นายธีระพงษ์ พิมพาวัตร กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัลแชมป์โลกเจ็ตสกี

  วันที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 17.30 น. ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการจัด UBON ART FEST 2022 และพิธีเปิดงานอุบลอีทแอนด์อาร์ตเฟส 2022 (Ubon Eat & Art Fest 2022)

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการจัด UBON ART FEST 2022 และพิธีเปิดงานอุบลอีทแอนด์อาร์ตเฟส 2022 (Ubon Eat & Art Fest 2022)

  วันที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 17.30-19.00 น. ณ ศูนย์การค้า Y-Square Food Mall

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนจาก บริษัท โฮมฮับ จำกัด และ บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด ร่วมส่งมอบถุงยังชีพ 2,000 ถุง พร้อมผ้าห่ม 2,000 ผืน ให้กับจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนจาก บริษัท โฮมฮับ จำกัด และ บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด ร่วมส่งมอบถุงยังชีพ 2,000 ถุง พร้อมผ้าห่ม 2,000 ผืน ให้กับจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

  วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 • รู้รอบ รู้ทัน ก้าวไป ทันโลก

  • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ออกรับบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ออกรับบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ออกรับบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ออกรับบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ออกรับบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ออกรับบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ออกรับบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ออกรับบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

  ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกหรือสรรหาสตรีที่มีผลงานดีเด่นผลการคัดเลือกหรือสรรหาผู้ที่สมควรได้รับรางวัล และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเสนอชื่อพร้อมเข้ารับรางวัลแบ่งตามสาขา ดังนี้

  • สาขาสตรีผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมดีเด่น คือ นางพองาม ปรีดาสันติ์
  • สาขานักธุรกิจสตรีดีเด่น คือ
  1. นางเมตตา เมืองเจริญ
  2. นางมยุรี ฐานานุศักดิ์
  3. นางภัทรนิษฐ เตชะไชยสิทธิ์
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงาน “แต้มสีศิลป์ ถิ่นอารยะธรรม งามล้ำ @ผาแต้ม” ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงาน “แต้มสีศิลป์ ถิ่นอารยะธรรม งามล้ำ @ผาแต้ม” ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น. ณ อุทยานผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงาน “แต้มสีศิลป์ ถิ่นอารยะธรรม งามล้ำ @ผาแต้ม” ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  นาคเข้าสู่พิธีบรรพชา ณ วัดบูรพาราม หลังจากนั้น พระภิกษุ จะกลับปฏิบัติธรรมที่วัดภูหล่น ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

  นาคเข้าสู่พิธีบรรพชา ณ วัดบูรพาราม หลังจากนั้น พระภิกษุ จะกลับปฏิบัติธรรมที่วัดภูหล่น ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

  วันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 06.00 น. นาคเข้าสู่พิธีบรรพชา ณ วัดบูรพาราม หลังจากนั้น พระภิกษุ จะกลับปฏิบัติธรรมที่วัดภูหล่น ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นจะกลับมาสึกที่วัดบูรพาราม ต่อไป.

 • ผู้สนับสนุน

 • เสียงสะท้อน

 • มองรอบทิศ