• image
 • ประวัติความเป็นมา

  หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี จัดตั้งขึ้น เมื่อ 2528 เพื่อเป็นการสนอง นโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ( กรอ) จังหวัด ผู้ร่วมก่อตั้งหอการค้าจังหวัดชุดแรกแรก ประกอบด้วย นายยศักดิ์ พรวัฒนากูร , นายเจือ จิรันตกาล,นายดำรงค์ วารินทร์ศิริกุล ,นายดำรงค์ เจียรกุล,นายอภิชาติ เรียนวิระยะกิจและ นายประยุทธ ธนาพร ต่อมาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2529 ได้เรียกประชุมใหญ่และเลือกคณะกรรมการถาวรชุดแรกประจำปี 2529-2530 โดยผลการประชุมหอการค้าได้เลือก นายยงศักดิ์ พรวัฒนากูร เป็นประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คนแรก และมี นายสมชาย สุรพัฒน์ เป็นเลขาธิการ จำนวนกรรมการทั้งสิ้น 21 ท่าน

  และมี นายดำรง วารินทร์ศิริกุล , นายมนตรี จึงวิวัฒนาภรณ์ เป็นรองประธาน

  นายมงคล จุลทัศน์

 • หอกระจายข่าว

 • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี บรรยายสภาพเศรษฐกิจและธุรกิจจังหวัดอุบลราชธานี

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี บรรยายสภาพเศรษฐกิจและธุรกิจจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 15.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทารา อุบลราชธานี

  2023-09-21 19:25
  จำนวนวิว 4
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

  2023-09-21 19:14
  จำนวนวิว 3
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานสัมมนาวงการอสังหาริมทรัพย์อุบล Ubon Property Summit 2023

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานสัมมนาวงการอสังหาริมทรัพย์อุบล Ubon Property Summit 2023 วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.30 - 11.30 น. ณ อุบลฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี

  2023-09-21 18:53
  จำนวนวิว 5
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมการค้าและส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนระหว่างนักธุรกิจเวียดนามและนักธุรกิจอุบลราชธานี

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมการค้าและส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนระหว่างนักธุรกิจเวียดนามและนักธุรกิจอุบลราชธานี วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเนวาดา จังหวัดอุบลราชธานี

  2023-09-20 19:12
  จำนวนวิว 173
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี การส่งเสริม นำผลิตภัณฑ์ และแสวงหาโอกาสการลงทุนกับนักธุรกิจของจังหวัดอุบลราชธานี

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี การส่งเสริม นำผลิตภัณฑ์ และแสวงหาโอกาสการลงทุนกับนักธุรกิจของจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

  2023-09-20 18:37
  จำนวนวิว 5
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตใน “โครงการ 9 แสนซีซี 90 ปี” หอการค้าไทย เพื่อขอยอดเข้า รหัส 0J04141 (ศูนย์ เจ ศูนย์ สีหนึ่งสี่หนึ่ง)

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตใน “โครงการ 9 แสนซีซี 90 ปี” หอการค้าไทย เพื่อขอยอดเข้า รหัส 0J04141 (ศูนย์ เจ ศูนย์ สีหนึ่งสี่หนึ่ง) วัน ศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอวารินขำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

  2023-09-15 18:55
  จำนวนวิว 3
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO สาขาเมืองแห่งดนตรี (Ubonratchathani City of Music)

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO สาขาเมืองแห่งดนตรี (Ubonratchathani City of Music) วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีจังหวัดอุบลราชธานี

  2023-09-14 15:51
  จำนวนวิว 9
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 6-2566

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 6-2566 วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

  2023-09-12 17:40
  จำนวนวิว 3
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี) ครั้งที่ 5/2566

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี) ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

  2023-09-12 17:08
  จำนวนวิว 4
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี  ประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ หอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

  2023-09-12 16:10
  จำนวนวิว 9
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับและพบปะหารือรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะ เดินทางเยือนจังหวัดอุบลราชธานี

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับและพบปะหารือรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะ เดินทางเยือนจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 17.00 - 17.30 น. ณ ห้องเจ้าคำผง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

  2023-09-11 18:28
  จำนวนวิว 7
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี  ศึกษาดูงานพร้อมเข้าพบ ดร.สมชาย เหล่าสายเชื้อ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ศึกษาดูงานพร้อมเข้าพบ ดร.สมชาย เหล่าสายเชื้อ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยมอุบลราชธานี

  2023-09-08 19:24
  จำนวนวิว 9
 • รู้เท่าทันกัน

 • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในงาน The 77th Anniversary of The National Day of the Socialist Republic of Vietnam

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในงาน The 77th Anniversary of The National Day of the Socialist Republic of Vietnam

  วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 10.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ นายธีระพงษ์ พิมพาวัตร กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัลแชมป์โลกเจ็ตสกี

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ นายธีระพงษ์ พิมพาวัตร กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัลแชมป์โลกเจ็ตสกี

  วันที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 17.30 น. ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการจัด UBON ART FEST 2022 และพิธีเปิดงานอุบลอีทแอนด์อาร์ตเฟส 2022 (Ubon Eat & Art Fest 2022)

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการจัด UBON ART FEST 2022 และพิธีเปิดงานอุบลอีทแอนด์อาร์ตเฟส 2022 (Ubon Eat & Art Fest 2022)

  วันที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 17.30-19.00 น. ณ ศูนย์การค้า Y-Square Food Mall

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนจาก บริษัท โฮมฮับ จำกัด และ บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด ร่วมส่งมอบถุงยังชีพ 2,000 ถุง พร้อมผ้าห่ม 2,000 ผืน ให้กับจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนจาก บริษัท โฮมฮับ จำกัด และ บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด ร่วมส่งมอบถุงยังชีพ 2,000 ถุง พร้อมผ้าห่ม 2,000 ผืน ให้กับจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

  วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 • รู้รอบ รู้ทัน ก้าวไป ทันโลก

  • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ออกรับบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ออกรับบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ออกรับบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ออกรับบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ออกรับบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ออกรับบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ออกรับบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ออกรับบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

  ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกหรือสรรหาสตรีที่มีผลงานดีเด่นผลการคัดเลือกหรือสรรหาผู้ที่สมควรได้รับรางวัล และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเสนอชื่อพร้อมเข้ารับรางวัลแบ่งตามสาขา ดังนี้

  • สาขาสตรีผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมดีเด่น คือ นางพองาม ปรีดาสันติ์
  • สาขานักธุรกิจสตรีดีเด่น คือ
  1. นางเมตตา เมืองเจริญ
  2. นางมยุรี ฐานานุศักดิ์
  3. นางภัทรนิษฐ เตชะไชยสิทธิ์
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงาน “แต้มสีศิลป์ ถิ่นอารยะธรรม งามล้ำ @ผาแต้ม” ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงาน “แต้มสีศิลป์ ถิ่นอารยะธรรม งามล้ำ @ผาแต้ม” ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น. ณ อุทยานผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงาน “แต้มสีศิลป์ ถิ่นอารยะธรรม งามล้ำ @ผาแต้ม” ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  นาคเข้าสู่พิธีบรรพชา ณ วัดบูรพาราม หลังจากนั้น พระภิกษุ จะกลับปฏิบัติธรรมที่วัดภูหล่น ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

  นาคเข้าสู่พิธีบรรพชา ณ วัดบูรพาราม หลังจากนั้น พระภิกษุ จะกลับปฏิบัติธรรมที่วัดภูหล่น ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

  วันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 06.00 น. นาคเข้าสู่พิธีบรรพชา ณ วัดบูรพาราม หลังจากนั้น พระภิกษุ จะกลับปฏิบัติธรรมที่วัดภูหล่น ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นจะกลับมาสึกที่วัดบูรพาราม ต่อไป.

 • ผู้สนับสนุน

 • เสียงสะท้อน

 • มองรอบทิศ