• image
 • ประวัติความเป็นมา

  หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี จัดตั้งขึ้น เมื่อ 2528 เพื่อเป็นการสนอง นโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ( กรอ) จังหวัด ผู้ร่วมก่อตั้งหอการค้าจังหวัดชุดแรกแรก ประกอบด้วย นายยศักดิ์ พรวัฒนากูร , นายเจือ จิรันตกาล,นายดำรงค์ วารินทร์ศิริกุล ,นายดำรงค์ เจียรกุล,นายอภิชาติ เรียนวิระยะกิจและ นายประยุทธ ธนาพร ต่อมาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2529 ได้เรียกประชุมใหญ่และเลือกคณะกรรมการถาวรชุดแรกประจำปี 2529-2530 โดยผลการประชุมหอการค้าได้เลือก นายยงศักดิ์ พรวัฒนากูร เป็นประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คนแรก และมี นายสมชาย สุรพัฒน์ เป็นเลขาธิการ จำนวนกรรมการทั้งสิ้น 21 ท่าน

  และมี นายดำรง วารินทร์ศิริกุล , นายมนตรี จึงวิวัฒนาภรณ์ เป็นรองประธาน

  นายมงคล จุลทัศน์

 • หอกระจายข่าว

 • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พิธีเปิดงานเทศกาลกาแฟ-ชา ที่ราบสูงโบลาเวน

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พิธีเปิดงานเทศกาลกาแฟ-ชา ที่ราบสูงโบลาเวน Lorem ipsum dolor sit amet, con sec te tur adi pisi cing elit, sed do eius mod tempor inci di dunt ut la bore et do lore magna ali qua. Ut enim ad mi nim ve niam, quis nos trud exer cita tion ull amco labo ris nisi ut ali quip ex ea com modo consequat

  2023-02-03 16:48
  จำนวนวิว 9
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมการสร้างเครือข่ายของภาคเอกชนในการร่วมขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเเละนวัตกรรมดิจิทัลภายใต้ BCG model

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมการสร้างเครือข่ายของภาคเอกชนในการร่วมขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเเละนวัตกรรมดิจิทัลภายใต้ BCG model Lorem ipsum dolor sit amet, con sec te tur adi pisi cing elit, sed do eius mod tempor inci di dunt ut la bore et do lore magna ali qua. Ut enim ad mi nim ve niam, quis nos trud exer cita tion ull amco labo ris nisi ut ali quip ex ea com modo consequat

  2023-02-03 14:33
  จำนวนวิว 8
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี การจัดงานแสดงและจำหน่ายเสินค้าในงาน Amazing ISAN Woven Fabric มนต์เสน่ห์แห่งผ้าไทย ใส่ยังไงก็สนุก

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี การจัดงานแสดงและจำหน่ายเสินค้าในงาน Amazing ISAN Woven Fabric มนต์เสน่ห์แห่งผ้าไทย ใส่ยังไงก็สนุก Lorem ipsum dolor sit amet, con sec te tur adi pisi cing elit, sed do eius mod tempor inci di dunt ut la bore et do lore magna ali qua. Ut enim ad mi nim ve niam, quis nos trud exer cita tion ull amco labo ris nisi ut ali quip ex ea com modo consequat

  2023-02-02 18:15
  จำนวนวิว 7
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว Lorem ipsum dolor sit amet, con sec te tur adi pisi cing elit, sed do eius mod tempor inci di dunt ut la bore et do lore magna ali qua. Ut enim ad mi nim ve niam, quis nos trud exer cita tion ull amco labo ris nisi ut ali quip ex ea com modo consequat

  2023-02-02 09:20
  จำนวนวิว 5
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบผ้าห่ม ให้ ขสป.ยอดโดม,กองร้อยทหารพรานที่ 2310 และ หน่วยงานอื่นๆ

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบผ้าห่ม ให้ ขสป.ยอดโดม,กองร้อยทหารพรานที่ 2310 และ หน่วยงานอื่นๆ Lorem ipsum dolor sit amet, con sec te tur adi pisi cing elit, sed do eius mod tempor inci di dunt ut la bore et do lore magna ali qua. Ut enim ad mi nim ve niam, quis nos trud exer cita tion ull amco labo ris nisi ut ali quip ex ea com modo consequat

  2023-02-01 14:28
  จำนวนวิว 6
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมกิจกรรม Ubon Solar Night Run โขง ชี มูล วิ่งเมืองเรืองแสง

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมกิจกรรม Ubon Solar Night Run โขง ชี มูล วิ่งเมืองเรืองแสง Lorem ipsum dolor sit amet, con sec te tur adi pisi cing elit, sed do eius mod tempor inci di dunt ut la bore et do lore magna ali qua. Ut enim ad mi nim ve niam, quis nos trud exer cita tion ull amco labo ris nisi ut ali quip ex ea com modo consequat

  2023-01-31 16:39
  จำนวนวิว 6
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมสภากาแฟ ประจำปี 2566 ประจำเดือนมกราคม 2566

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมสภากาแฟ ประจำปี 2566 ประจำเดือนมกราคม 2566 Lorem ipsum dolor sit amet, con sec te tur adi pisi cing elit, sed do eius mod tempor inci di dunt ut la bore et do lore magna ali qua. Ut enim ad mi nim ve niam, quis nos trud exer cita tion ull amco labo ris nisi ut ali quip ex ea com modo consequat

  2023-01-31 16:36
  จำนวนวิว 2
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี สวดพระอภิธรรม นายประสาน ศรีธัญรัตน์ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีในปี 2535 - 2539

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี สวดพระอภิธรรม นายประสาน ศรีธัญรัตน์ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีในปี 2535 - 2539 Lorem ipsum dolor sit amet, con sec te tur adi pisi cing elit, sed do eius mod tempor inci di dunt ut la bore et do lore magna ali qua. Ut enim ad mi nim ve niam, quis nos trud exer cita tion ull amco labo ris nisi ut ali quip ex ea com modo consequat

  2023-01-31 16:27
  จำนวนวิว 8
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ข้อเสนอและความต้องการของจังหวัดอุบลราชธานีในการขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ข้อเสนอและความต้องการของจังหวัดอุบลราชธานีในการขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี Lorem ipsum dolor sit amet, con sec te tur adi pisi cing elit, sed do eius mod tempor inci di dunt ut la bore et do lore magna ali qua. Ut enim ad mi nim ve niam, quis nos trud exer cita tion ull amco labo ris nisi ut ali quip ex ea com modo consequat

  2023-01-30 13:49
  จำนวนวิว 5
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โครงการพัฒนากลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โครงการพัฒนากลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด Lorem ipsum dolor sit amet, con sec te tur adi pisi cing elit, sed do eius mod tempor inci di dunt ut la bore et do lore magna ali qua. Ut enim ad mi nim ve niam, quis nos trud exer cita tion ull amco labo ris nisi ut ali quip ex ea com modo consequat

  2023-01-30 13:44
  จำนวนวิว 5
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมสัมมนาในหัวข้อ การเติบโตอย่างยั่งยืนของร้านโชห่วยในสไล์ โดนใจ

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมสัมมนาในหัวข้อ การเติบโตอย่างยั่งยืนของร้านโชห่วยในสไล์ โดนใจ Lorem ipsum dolor sit amet, con sec te tur adi pisi cing elit, sed do eius mod tempor inci di dunt ut la bore et do lore magna ali qua. Ut enim ad mi nim ve niam, quis nos trud exer cita tion ull amco labo ris nisi ut ali quip ex ea com modo consequat

  2023-01-30 13:38
  จำนวนวิว 7
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมติดตามความคืบหน้าและรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมติดตามความคืบหน้าและรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม Lorem ipsum dolor sit amet, con sec te tur adi pisi cing elit, sed do eius mod tempor inci di dunt ut la bore et do lore magna ali qua. Ut enim ad mi nim ve niam, quis nos trud exer cita tion ull amco labo ris nisi ut ali quip ex ea com modo consequat

  2023-01-27 16:59
  จำนวนวิว 10
 • รู้เท่าทันกัน

 • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในงาน The 77th Anniversary of The National Day of the Socialist Republic of Vietnam

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในงาน The 77th Anniversary of The National Day of the Socialist Republic of Vietnam

  วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 10.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ นายธีระพงษ์ พิมพาวัตร กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัลแชมป์โลกเจ็ตสกี

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ นายธีระพงษ์ พิมพาวัตร กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัลแชมป์โลกเจ็ตสกี

  วันที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 17.30 น. ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการจัด UBON ART FEST 2022 และพิธีเปิดงานอุบลอีทแอนด์อาร์ตเฟส 2022 (Ubon Eat & Art Fest 2022)

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการจัด UBON ART FEST 2022 และพิธีเปิดงานอุบลอีทแอนด์อาร์ตเฟส 2022 (Ubon Eat & Art Fest 2022)

  วันที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 17.30-19.00 น. ณ ศูนย์การค้า Y-Square Food Mall

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนจาก บริษัท โฮมฮับ จำกัด และ บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด ร่วมส่งมอบถุงยังชีพ 2,000 ถุง พร้อมผ้าห่ม 2,000 ผืน ให้กับจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนจาก บริษัท โฮมฮับ จำกัด และ บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด ร่วมส่งมอบถุงยังชีพ 2,000 ถุง พร้อมผ้าห่ม 2,000 ผืน ให้กับจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

  วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 • รู้รอบ รู้ทัน ก้าวไป ทันโลก

  • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ออกรับบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ออกรับบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ออกรับบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ออกรับบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ออกรับบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ออกรับบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ออกรับบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ออกรับบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

  ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกหรือสรรหาสตรีที่มีผลงานดีเด่นผลการคัดเลือกหรือสรรหาผู้ที่สมควรได้รับรางวัล และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเสนอชื่อพร้อมเข้ารับรางวัลแบ่งตามสาขา ดังนี้

  • สาขาสตรีผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมดีเด่น คือ นางพองาม ปรีดาสันติ์
  • สาขานักธุรกิจสตรีดีเด่น คือ
  1. นางเมตตา เมืองเจริญ
  2. นางมยุรี ฐานานุศักดิ์
  3. นางภัทรนิษฐ เตชะไชยสิทธิ์
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงาน “แต้มสีศิลป์ ถิ่นอารยะธรรม งามล้ำ @ผาแต้ม” ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงาน “แต้มสีศิลป์ ถิ่นอารยะธรรม งามล้ำ @ผาแต้ม” ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น. ณ อุทยานผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงาน “แต้มสีศิลป์ ถิ่นอารยะธรรม งามล้ำ @ผาแต้ม” ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  นาคเข้าสู่พิธีบรรพชา ณ วัดบูรพาราม หลังจากนั้น พระภิกษุ จะกลับปฏิบัติธรรมที่วัดภูหล่น ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

  นาคเข้าสู่พิธีบรรพชา ณ วัดบูรพาราม หลังจากนั้น พระภิกษุ จะกลับปฏิบัติธรรมที่วัดภูหล่น ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

  วันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 06.00 น. นาคเข้าสู่พิธีบรรพชา ณ วัดบูรพาราม หลังจากนั้น พระภิกษุ จะกลับปฏิบัติธรรมที่วัดภูหล่น ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นจะกลับมาสึกที่วัดบูรพาราม ต่อไป.

 • ผู้สนับสนุน

 • เสียงสะท้อน

 • มองรอบทิศ