• image
 • ประวัติความเป็นมา

  หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี จัดตั้งขึ้น เมื่อ 2528 เพื่อเป็นการสนอง นโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ( กรอ) จังหวัด ผู้ร่วมก่อตั้งหอการค้าจังหวัดชุดแรกแรก ประกอบด้วย นายยศักดิ์ พรวัฒนากูร , นายเจือ จิรันตกาล,นายดำรงค์ วารินทร์ศิริกุล ,นายดำรงค์ เจียรกุล,นายอภิชาติ เรียนวิระยะกิจและ นายประยุทธ ธนาพร ต่อมาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2529 ได้เรียกประชุมใหญ่และเลือกคณะกรรมการถาวรชุดแรกประจำปี 2529-2530 โดยผลการประชุมหอการค้าได้เลือก นายยงศักดิ์ พรวัฒนากูร เป็นประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คนแรก และมี นายสมชาย สุรพัฒน์ เป็นเลขาธิการ จำนวนกรรมการทั้งสิ้น 21 ท่าน

  และมี นายดำรง วารินทร์ศิริกุล , นายมนตรี จึงวิวัฒนาภรณ์ เป็นรองประธาน

  นายมงคล จุลทัศน์

 • หอกระจายข่าว

 • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมประชุมผ่านระบบZOOM Meeting

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมประชุมผ่านระบบZOOM Meeting Lorem ipsum dolor sit amet, con sec te tur adi pisi cing elit, sed do eius mod tempor inci di dunt ut la bore et do lore magna ali qua. Ut enim ad mi nim ve niam, quis nos trud exer cita tion ull amco labo ris nisi ut ali quip ex ea com modo consequat

  2021-11-06 14:35
  จำนวนวิว 1087
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมงาน สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2564 สุขภาพจิตไทย วัดใจพร้อมกัน

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมงาน สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2564 "สุขภาพจิตไทย วัดใจพร้อมกัน" Lorem ipsum dolor sit amet, con sec te tur adi pisi cing elit, sed do eius mod tempor inci di dunt ut la bore et do lore magna ali qua. Ut enim ad mi nim ve niam, quis nos trud exer cita tion ull amco labo ris nisi ut ali quip ex ea com modo consequat

  2021-11-05 18:09
  จำนวนวิว 824
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ทำบุญทอดกฐินสามัคคีปี 2564

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ทำบุญทอดกฐินสามัคคีปี 2564 Lorem ipsum dolor sit amet, con sec te tur adi pisi cing elit, sed do eius mod tempor inci di dunt ut la bore et do lore magna ali qua. Ut enim ad mi nim ve niam, quis nos trud exer cita tion ull amco labo ris nisi ut ali quip ex ea com modo consequat

  2021-11-05 16:52
  จำนวนวิว 635
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพีธีเปิดฝึกอบรม ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพีธีเปิดฝึกอบรม "ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดอุบลราชธานี" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Lorem ipsum dolor sit amet, con sec te tur adi pisi cing elit, sed do eius mod tempor inci di dunt ut la bore et do lore magna ali qua. Ut enim ad mi nim ve niam, quis nos trud exer cita tion ull amco labo ris nisi ut ali quip ex ea com modo consequat

  2021-11-05 15:37
  จำนวนวิว 382
  การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อวางแผนงานประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ

  การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อวางแผนงานประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานสภาที่ปรึกษาและประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อวางแผนงานประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ โดยร่วมหารือการประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับ ดร.ปะนะชัย คำสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้แทนภาคเอกชน นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อระดมความคิดเห็นรองรับการท่องเที่ยวยกระดับการผลิตสินค้า การบริการให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างโอกาสและขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และขยายฐานการตลาดเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางการท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ และการบูรณาการด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว อีกด้วย

  2021-10-07 08:09
  จำนวนวิว 294
  เข้าเยี่ยมชมและพบปะคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีประจำอำเภอเหล่าเสือโก้กและเยี่ยมชมกิจการของนายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

  เข้าเยี่ยมชมและพบปะคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีประจำอำเภอเหล่าเสือโก้กและเยี่ยมชมกิจการของนายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. ณ ที่ทำการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอเหล่าเสือโก้ก นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเข้าเยี่ยมชมและพบปะคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีประจำอำเภอเหล่าเสือโก้กและเยี่ยมชมกิจการของนายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและประธานคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีประจำอำเภอเหล่าเสือโก้ก บริษัท ตั้งใจคอร์ปอเรชั่น จำกัด

  2021-08-28 12:02
  จำนวนวิว 255
  ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำที่ผาชะนะได 2 จุด บริเวณเขตพื้นที่ผาชะนะได อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้คณะได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าผาชะนะได อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

  ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำที่ผาชะนะได 2 จุด บริเวณเขตพื้นที่ผาชะนะได อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้คณะได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าผาชะนะได อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 18:12 Message unsent. วันที่ 22 สิงหาคม 2564 ณ ผาชะนะได อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วยกลุ่ม พสบ.2 รุ่น 3 พคบ.อบ.1 และอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ร่วมกันดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำที่ผาชะนะได 2 จุด บริเวณเขตพื้นที่ผาชะนะได อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้คณะได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าผาชะนะได อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อีกด้วย

  2021-08-26 18:25
  จำนวนวิว 235
  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีส่งมอบ “เตียงสนามกระดาษ” จำนวน 100 เตียง ให้แก่ โรงพยาบาลสนามบ้านยางน้อย จังหวัดอุบลราชธานี โดย “สยามคูโบต้า และร้านค้าผู้แทนจำหน่ายร่วมกับมูลนิธิเอสซีจี”

  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีส่งมอบ “เตียงสนามกระดาษ” จำนวน 100 เตียง ให้แก่ โรงพยาบาลสนามบ้านยางน้อย จังหวัดอุบลราชธานี โดย “สยามคูโบต้า และร้านค้าผู้แทนจำหน่ายร่วมกับมูลนิธิเอสซีจี” วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีส่งมอบ “เตียงสนามกระดาษ” จำนวน 100 เตียง ให้แก่ โรงพยาบาลสนามบ้านยางน้อย จังหวัดอุบลราชธานี โดย “สยามคูโบต้า และร้านค้าผู้แทนจำหน่ายร่วมกับมูลนิธิเอสซีจี” นำมอบโดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 และกรรมการผู้จัดการบริษัท คูโบต้าเจริญชัย จำกัด ให้เกียรติรับมอบ โดย นายธานินทร์ ไชยานุกูล รองนายแพทย์สาธารสุขจังหวัดอุบลราชธานี จากการร่วมมือกัน ของทุกภาคส่วนในจังหวัดฯ ทำให้ปัจจุบัน โรงพยาบาลสนามบ้านยางน้อย (โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี) มีความพร้อมสูงที่สุดในเขตภาคอีสาน โดยมีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วย COVID-19 ในปัจจุบันสูงถึง 720 เตียง โดยมีจำนวนเตียงว่างสามารถรองรับผู้ป่วยได้อีกประมาณ 200 เตียง และที่สำคัญมีรถเอกซเรย์ปอดเคลื่อนที่ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลสนามบ้านยางน้อย เพื่อตรวจเช็คให้กับผู้ป่วยที่มารักษาตัวที่นี่ ซึ่งนับว่ามีความพร้อมสูงมาก

  2021-08-20 17:04
  จำนวนวิว 231
  การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ฉบับปี พ.ศ.2566-2570 ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

  การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ฉบับปี พ.ศ.2566-2570 ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องเธียเตอร์ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลฯ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ฉบับปี พ.ศ.2566-2570 ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยมีการอภิปรายสรุปผลการระดมความคิดคณะทำงานยกร่างและจัดทำประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน สรุปแผนงานโครงการพร้อมนำเสนอตามประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566-2570 จำนวน 5 วันระหว่างวันที่ 23 - 30 สิงหาคม 2564

  2021-08-26 15:10
  จำนวนวิว 216
  การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2556-2577 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โ

  การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2556-2577 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องเธียเตอร์ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลฯ นายสมชาติ พงคพนาไกรประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2และรองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2556-2577 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทิศทางแผนอีสานล่าง 2 ตลอดจนแบ่งกลุ่มแต่ละด้าน : ด้านการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์, ด้านการค้าการลงทุนด้านการท่องเที่ยว, ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ตลอดจนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านการเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายอีกด้วย.

  2021-08-26 18:25
  จำนวนวิว 224
 • รู้เท่าทันกัน

 • ร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป ครั้งที่ 5-1/2564 วาระพิเศษ ซึ่งเป็นกรอบพันธกิจสำคัญของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

  ร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป ครั้งที่ 5-1/2564 วาระพิเศษ ซึ่งเป็นกรอบพันธกิจสำคัญของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ประธานและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้ออุบลราชธานี

 • รู้รอบ รู้ทัน ก้าวไป ทันโลก

 • นาคเข้าสู่พิธีบรรพชา ณ วัดบูรพาราม หลังจากนั้น พระภิกษุ จะกลับปฏิบัติธรรมที่วัดภูหล่น ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

  นาคเข้าสู่พิธีบรรพชา ณ วัดบูรพาราม หลังจากนั้น พระภิกษุ จะกลับปฏิบัติธรรมที่วัดภูหล่น ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

  วันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 06.00 น. นาคเข้าสู่พิธีบรรพชา ณ วัดบูรพาราม หลังจากนั้น พระภิกษุ จะกลับปฏิบัติธรรมที่วัดภูหล่น ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นจะกลับมาสึกที่วัดบูรพาราม ต่อไป.

 • ผู้สนับสนุน

 • เสียงสะท้อน

 • มองรอบทิศ