• ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี)

  page/id/1614073412544951

  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานคนที่1 และเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายประสงค์ จันจำปา รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี) ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม.

 • ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด(เซลล์แมนจังหวัด) อุบลราชธานี

  page/id/1614072934640941

  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ชั้้น 3 นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ ร้องเลขาธิการและประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด(เซลล์แมนจังหวัด) อุบลราชธานี โดยมี นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม.

 • เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี

  page/id/1614072559949853

  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานคนที่1และเลขาธการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564 โดย นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้.

 • เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

  page/id/1614072047969157

  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ ร้านลาบไก่รสเด็ด ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 , นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานคนที่1และเลขาธิการ, นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานและประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอเหล่าเสือโก้ก และนางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการและประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 5/2563 พร้อมด้วย ประธานหอการค้า กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัด และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญศรีสะเกษ ยโสธร เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง.

 • เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมการจัดตั้งมูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี

  page/id/1613798430400628

  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานคนที่ 1 และเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมการจัดตั้งมูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม.

 • เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของประจำจังหวัดอุบลราชธานี

  page/id/1613798235679967

  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2 นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายไกรสร แจ่มหอม ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม.

 • เข้าร่วมโครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อบรรเทาอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

  page/id/1613638540290440

  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี หอการจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อบรรเทาอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการที่ชัดเจน และสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบการมีส่วนร่วม และเกิดประโยชน์ต่อพื้นที่ให้มากที่สุด สำหรับการ รับฟังความคิดเห็นของ ภาคส่วนต่างๆ ทางชลประทานก็ได้ว่าจ้างบริษัทเอกชน ในการทำการสำรวจ ศึกษาความเป็นไปได้ แล้วจึงจะมีการออกแบบโครงการ ช่วงปี 2565 จากนั้น จะเสนอโครงการของบประมาณจากทางรัฐบาล ช่วงปี 2566-67 ทั้งการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง และการป้องน้ำท่วม ในช่วงน้ำหลาก ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาในเชิงระบบ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป.

 • ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ได้เข้าพบ นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการ เพื่อเยี่ยมคารวะและแนะนำตัว

  page/id/1613634373618546

  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี นำโดย นายธนภัทร วงษ์ประเสริฐ

 • ประชุมรับฟังความคิดเห็นการพิจารณาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ.2509

  page/id/1613466591482224

  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานคนที่ 1 และเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางสาววิภาดา วจนะวิชากร รองเลขาธิการ และนายอุฬาร ปัญจะเรื่อง กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการพิจารณาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ.2509 ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการ ได้ลงพื้นที่ รับฟังความคิดเห็นจากหอการค้าทั่วประเทศ ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในที่ประชุม.

 • ประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่องพัฒนาศักยภาพจุดผ่านแดนไทย- ลาว

  page/id/1613118347164664

  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่องพัฒนาศักยภาพจุดผ่านแดนไทย- ลาว เพื่อรับทราบข้อมูลรวมถึงข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพจุดผ่านแดนไทย-ลาว โดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม.