• หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมมอบและสนับสนุนกิจกรรมงาน "วันนักข่าว 5 มีนาคม"

  page/id/1557392937648333

  วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ พุทธสถานครองราชย์ 60 ปี (พระใหญ่เขื่องใน) บ้านเอ้ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายไพบูลย์ คำศรี กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายพงษ์พันธ์ จันทศรี กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมมอบและสนับสนุนกิจกรรมงาน "วันนักข่าว 5 มีนาคม" จำนวน 2,000 บาท มอบให้กับ นายชลธิษ จันทร์สิงห์ นายกสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี พร้อมกันนี้ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระอุทิศส่วนกุศลให้กับสื่อมวลชนที่ล่วงลับ และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน จำนวน 20 ทุนๆ ละ 1,000 บาท โดยวันที่ 5 มีนาคมของทุกปีเป็น "วันนักข่าว" หรือ "วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ" เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 ซึ่งทางสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานีได้จัดงานวันนักข่าวมาโดยตลอดเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของสมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน.

 • การประชุมหารือเตรียมการเปิดด่านชายแดนถาวรบ้านปากแซง อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

  page/id/1614853030205109

  วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายวุฒิไกร อร่ามเรือง ประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล, นายศิวะพันธ์ กลางประพันธ์ รองประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล เข้าร่วมการประชุมหารือเตรียมการเปิดด่านชายแดนถาวรบ้านปากแซง อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมฯ

 • การประชุมคณะทำงานอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก ครั้งที่ 2/2564

  page/id/1614852231070339

  วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก ครั้งที่ 2/2564 โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการประกาศให้อุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก เป็นอุทยานธรณีระดับประเทศ ลำดับที่ 3 ของประเทศไทยจากกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการส่งเสริมวิถีชีวิตและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอโพธิ์ศรี อำเภอสิรินธรบางส่วน ครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 1,700 ตารางกิโลเมตรอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรณีและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ ดำเนินงานตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อผลักดันอุทยานธรณีผาชันสามพันโบกให้ไปสู่ระดับโลกต่อไป.

 • การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสตรีดีเด่นระดับจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564

  page/id/1614764674956884

  วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ประธานกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานคนที่ 1 และเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะ ที่ปรึกษา/อดีต นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 โดย นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ด้วยวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล และจังหวัดอุบลราชธานี จึงกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองและรำลึกถึงการต่อสู้ของสตรีและการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี และกระตุ้นให้สังคมโดยรวมกับเรื่องสิทธิมนุษยชนของสตรี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีในจังหวัด และเพื่อให้สตรีได้ทบทวนบทบาทการทำงานด้านสังคม ตลอดจนปัญหาความไม่เสมอภาคเท่าเทียมการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ และเพื่อให้สตรีได้รำลึกถึงการมีบทบาทเท่าเทียมในสังคมทุกระดับ จังหวัดอุบลราชธานีจึงได้กำหนดให้มีการคัดเลือกสตรีดีเด่นสาขาต่างๆจำนวน 8 สาขาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นสตรีดีเด่นประจำจังหวัดประจำปี 2564.

 • พิธีถวายราชสักกการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564

  page/id/1614678160173175

  วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายอุฬาร ปัญจะเรือง กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ ในพิธีถวายราชสักกการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน.

 • การประชุมปรึกษาหารือระดมความเห็น วางแผน กำหนดรูปแบบ จัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

  page/id/1614592125272401

  วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบุณฑริกา 1 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือระดมความเห็น วางแผน กำหนดรูปแบบ จัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี จัดโดย ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี มีแนวความคิดจัดเวทีให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี แสดงวิสัยทัศน์ว่าจะพัฒนาบ้านเมืองไปในทิศทางใด ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเป็นการนำเสนอข้อมูลพื้นฐานแก่ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ประชาชนมีรายชื่ออยู่ "เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส"

 • ร่วมหารือประชุมเรื่องการจัดทำเหรียญ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เพื่อจัดหาทุนเตรียมการจัดงานประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 38 ที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพ

  page/id/1614247402482150

  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และนายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมหารือประชุมเรื่องการจัดทำเหรียญ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เพื่อจัดหาทุนเตรียมการจัดงานประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 38 ที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพ และตามที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศยกย่องให้พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ รวมถึงเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ถือว่าเป็นโอกาสดีและนับเป็นสิริมงคลในชีวิตอีกด้วย.

 • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบโต๊ะเก้าอี้ไม้ จำนวน 8 ชุด สำหรับบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการนั่งพักผ่อนระหว่างรอรับบริการ

  page/id/1614246667104960

  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณหน้า ร้าน HOOGAH CAFE' สาขาศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานคนที่1และเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2และรองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ เลขาธิการและประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบโต๊ะเก้าอี้ไม้ จำนวน 8 ชุด สำหรับบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการนั่งพักผ่อนระหว่างรอรับบริการ โดยติดตั้งที่บริเวณหน้าร้านกาแฟ และร่วมส่งมอบโต๊ะเก้าอี้ไม้ จำนวน 2 ชุด สำหรับบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ติดตั้งบริเวณชั้น2 อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น จำนวน 10 ชุด โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานรับมอบ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง.

 • ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564

  page/id/1614245290216165

  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564.

 • เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุบลราชธานี

  page/id/1614156745143272

  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564 โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้.