หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO สาขาเมืองแห่งดนตรี (Ubonratchathani City of Music)


2024-04-30 16:56

จำนวนครั้งที่อ่าน : 10

วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยมีสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเมืองที่มีศักยภาพและพื้นฐานด้านดนตรีที่เหมาะสมในการรองรับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในอนาคตตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาละแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี และได้มีการประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO สาขาเมืองแห่งดนตรี (Ubonratchathani City of Music) และเพื่อสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO สาขาเมืองแห่งดนตรี (Ubonratchathani City of Music)


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603