หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับหอการค้าไทย


2024-04-29 15:57

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 11.30 น. ณ ต.นาเยีย อ.นาเยีย และ ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลฯ จ.อุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายพงษ์พันธ์ จันทศรี รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี/เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 โดยลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับหอการค้าไทยในการลงพื้นที่ในโครงการส่งเสริมเกษตรมูลค่าสูงและวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่ นาเยีย และฟาร์มเลี้ยงโคขุนกลุ่มนิลอุบลต้นแบบ รวมถึงแปลงเกษตรต้นแบบ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในความร่วมมือระหว่าง คณะกรรมการเพิ่มมูลค่าพืชเกษตร คณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป หอการค้าไทย หอการค้าจังหวัด และบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603