• การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564

  page/id/1616662572436894

  วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมผาแต้ม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 อุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธาน คนที่ 1 และเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้อยู่ในข่ายได้รับการสนับสนุนด้านสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ เสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย พ.ศ.2564 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม.

 • การประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ผ่านระบบ VDO Conferrence

  page/id/1616661636332281

  วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติราชการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายอุฬาร ปัญจะเรือง กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางสาวสุภาวดี ตริยางกูรศรี กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะ ผู้บริหารโรงแรมสุนีย์แกรนด์ และนายกิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ ประธานคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอเดชอุดม ในฐานะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ผ่านระบบ VDO Conferrence โดยมี นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม.

 • การประชุมเวทีอุบลฮักแพงสานแรง รวมใจ ประจำเดือนมีนาคม 2564

  page/id/1616653115223295

  วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 12.00 น. ณ อาคารหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังอาคารศาลากลาง) ชั้น 2 นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเวทีอุบลฮักแพงสานแรง รวมใจ ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน และการจัดงานในครั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพ.

 • การประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ประจำเดือนมีนาคม 2564

  page/id/1616652309628560

  วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน.

 • การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี) ครั้งที่ 2/2564

  page/id/1616490162447616

  วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานคนที่ 1 และเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี) ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน.

 • การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2564

  page/id/1616488685091813

  วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ประชุมสัมมนาชายแดนช่องเม็ก เทศบาลตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน.

 • เสวนาในหัวข้อ "ความมุ่งหวังของคนอุบลต่อการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

  page/id/1616234814766331

  วันที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุมบุษยรัตน์ อาคาร 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นวิทยากรร่วมเสวนาในหัวข้อ "ความมุ่งหวังของคนอุบลต่อการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ซึ่งจัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นชั้นปีที่ 4 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีซึ่งกำลังศึกษาวิชาสัมมนาทางการปกครองท้องถิ่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต ฉัตรวิริยาวงศ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรมโครงการ

 • พิธีส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรในโครงการ BOI

  page/id/1616056664382987

  วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรในโครงการ BOI โดยได้รับเกียรติจาก นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานมอบเครื่องจักรกลการเกษตร แก่วิสาหกิจชุมชนศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอดอนมดแดง ซึ่งโครงการนี้ทางบริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ร่วมมือกับการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานรากจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนเข้าไปสนับสนุนกิจการขององค์กรในท้องถิ่น สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างรายได้ เพื่อพัฒนาชุมชนเกษตรให้มีความเข้มแข็งสนับสนุนเทคโนโลยีนวัตกรรม และองค์ความรู้ด้านการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ถึงปลายน้ำ นอกจากนี้ ทางจังหวัดอุบลราชธานี ยังร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี บริษัท คูโบต้าเจริญชัย จำกัด โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท คูโบต้าเจริญชัย จำกัด และประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 ได้ดำเนินโครงการเกษตรปลอดการเผา หรือ Zero Burn เพื่อแก้ปัญหาการเผาจากภาคการเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อม เพื่อลดค่า PM 2.5 โดยมีการรณรงค์ ให้ภาคการเกษตรเพื่อเป็นต้นแบบปลอดการเผา ภายในปี 2565 ซึ่งตั้งแต่เดือน มกราคม – มีนาคม 64 ที่ผ่านมา มี 2 อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี ที่ปลอดการเผา คือ อำเภอดอนมดแดง และ อำเภอทุ่งศรีอุดม ซึ่งถือได้ว่าเป็นอำเภอ ต้นแบบปลอดการเผา และเป็นตัวอย่างแก่อำเภออื่นๆ ต่อไป และที่สำคัญที่สุดในการจัดโครงการทั้ง 2 โครงการในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของภาครัฐและภาคเอกชน ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี กินดี อยู่ดี มั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน

 • การประชุมแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SME ด้วย Digital Marketing

  page/id/1616056222589806

  วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและนายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SME ด้วย Digital Marketing ได้ประชุมร่วมกันกับนายยงยุทธ เจริญรัตน์ ผู้จัดการโครงการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคณะ ซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME การเข้าสู่ตลาดออนไลน์และสามารถใช้เครื่องมือที่จะต้องมาเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในการตลาดออนไลน์ เส้นทางมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดประชุมหารือแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันในวันนี้.

 • การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564

  page/id/1557392935455734

  วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธาน คนที่ 1 และเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564 โดยมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุบลราชธานีรวมถึงพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการของโครงการสวัสดิการสังคมเฉพาะโครงการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมที่คณะกรรมการส่งเสริมจัดการสวัสดิการสังคมแห่งชาติกำหนดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนตามความจำเป็นตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรตามอำนาจหน้าที่ในการบริหารของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุบลราชธานี.