หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 4/2567


2024-05-16 10:18

จำนวนครั้งที่อ่าน : 7

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายประสงค์ จันจำปา รองปรานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 4/2567 โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม

โดยมีการรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุบลราชธานี และความคืบหน้านิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานีและความต้องการของนักลงทุน รวมถึงประเด็นต่างๆ ทั้งนี้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำเสนอประเด็นในเรื่อง 1.) เรื่อง การแก้ไขการค้าชายแดนช่องเม็ก (ตลาดสาธิต,ตลาดOtop ) ให้ภาครัฐและเอกชน ตกลงหาเจ้าภาพในการบริหารจัดการศูนย์ทั้ง 2 แห่ง ให้สามารถใช้งานได้ โดยอาจจะไม่คิดค่าเช่าในช่วงเริ่มต้น เพื่อฟื้นฟูศูนย์ทั้ง 2 ให้กลับมามีชีวิตใหม่ แล้วค่อยเก็บค่าเช่าตามความเหมาะสม ดีกว่าทิ้งร้างเฉยๆมากว่า 5 -10 ปีจนปัจจุบัน

2.) เรื่อง การเรียกคืน ห้องเช่า การเคหะ(หน้าด่านช่องเม็กฝั่งหมู่บ้านเรืองแสง) ที่ค้างชำระค่าเช่า กับกรมธนารักษ์ เป็นเวลานาน เพื่อหาผู้เช่าใหม่ที่พร้อมจะเข้าใช้งานห้องเช่าเพื่อการค้าที่แท้จริง ปัจจุบันมีผู้ค้างชำระเป็นจำนวนมากและไม่ยอมย้ายออก ทำให้เกิด ห้องเช่าร้างบริเวณ หน้าด่านเป็นจำนวนมาก ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ และทำให้ทั้งผู้ค้า และ กรมธนารักษ์ ขาดประโยชน์ในพื้นที่ซึ่งทำให้เกิดการซื้อขายสิทธิ์ โดยไม่ชอบ ในอาคารเคหะ เป็นจำนวนมาก
3.) เรื่องประเด็นการผลักดันด่านชายแดนช่องอานม้า (ไทย-กัมพูชา) น่าจะต้องขับเคลื่อน ในระดับนโยบายระดับประเทศแทน เนื่องจากมีข้อพิพาททางด้านความมั่นคง
4.) เรื่องการท่องเที่ยว ระเบียงการท่องเที่ยวทางอีสานล่าง route 24 ตอนล่าง เส้นทางท่องเที่ยวสายธรรมชาติ และวัฒนธรรม ที่ต่อเนื่องกันตั้งแต่จังหวัดบุรีรัมย์ ถึง อุบลราชธานี (โขงเจียม)
5.) เรื่องธนาคารน้ำใต้ดินลดปัญหาภัยแล้ง ลดปัญหาน้ำท่วม ทำเพื่อเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้งช่วยให้เกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี
6.) เรื่องเร่งทำสะพานยกระดับ บ้านท่าบ่อ ถึงสะพานข้ามแม่น้ำมูลแก้ปัญหาฤดูน้ำหลาก ลดความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจการเดินทางฝั่งวารินและอุบล
7.) โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำมูล (Happy Moon)เพื่อเพิ่มพื้นที่สันทนาการและการท่องเที่ยวบริเวณริมฝั่งแม่น้ำมูล จังหวัดอุบลราชธานี8. เรื่องประเด็นโครงการเปิดด่านชายแดนถาวรบ้านปากแซง ด่านชายแดนถาวรบ้านปากแซง อำเภอนาตาล จังหวัด อุบลราชธานี ประเทศเพื่อนบ้านด่านปากตะพานปัจจุบันเป็นด่านผ่อนปรนทางการค้า เพื่อพิจารณาในที่ประชุมต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603