• การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2564

  page/id/1580159888530815

  วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายไพบูลย์ คำศรี กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายพงษ์พันธ์ จันทศรี กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายกิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ ประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอเดชอุดม และนายธานิน ภัทรธนเศรษฐ์ ประธานที่ปรึกษากลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่ 4/2564 เพื่อพิจารณาโครงการกลุ่มที่ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดอุบลราชธานีและพิจารณาโครงการเพิ่มเติมจากกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 3 โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการประชุม.

 • การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564

  page/id/1557392953208853

  วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2 หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564 โดยนางกนกเนตร เนตรน้อย ขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม.

 • การประชุมคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2564

  page/id/1600513976384643

  วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2564 โดยมี นายภักพงษ์ ขุราษี ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี.

 • พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปีพุทธศักราช 2564 จังหวัดอุบลราชธานี

  page/id/1582098947733708

  วันที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี) ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปีพุทธศักราช 2564 จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี จัดพวงมาลาไว้สำหรับให้ส่วนราชการหน่วยงานวางถวาย และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จังหวัดฯ ได้มีมาตรการขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมพิธีสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และงดช่างภาพของหน่วยงาน.

 • การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564

  page/id/1617438072860366

  วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางพองาม ปรีดาสันต์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564 เพื่อพิจารณาโครงการที่หน่วยงานของรัฐในจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดอุบลราชธานี.

 • การประชุมเพื่อเตรียมการจัดตั้งมูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปีชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี

  page/id/1617438072861929

  วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ และภาคเอกชนประธานมูลนิธิ ผู้ประกอบการตัวแทนบริษัทห้างร้าน เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดตั้งมูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปีชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม.

 • หอการค้าไทย-สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ,หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และลงพื้นที่ ส่งเสริมให้เลี้ยงโคเนื้อ “นิลอุบล” ภายใต้โครงการ 1 ไร่ 1 ล้านบาท เพื่อร่วมมือยกระดับรายได้ ให้กับเกษตรกรหลังฤดูทำนา

  page/id/1617357174324717

  31 มีนาคม 2564 หอการค้าไทย-สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ,หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และลงพื้นที่ เพื่อร่วมมือยกระดับรายได้ ให้กับเกษตรกรหลังฤดูทำนา ส่งเสริมให้เลี้ยงโคเนื้อ(แบบประณีต) พันธุ์ “นิลอุบล” ภายใต้โครงการ 1 ไร่ 1 ล้านบาท (ต่อปี) แนวคิดที่ให้ คือ ทำอย่างไรเกษตรกรที่ทำนา จะมีรายได้สูงขึ้น เป็น 1 ไร่ 1 ล้านบาท หากเกษตรกร ทำนาอย่างเดียว ก็ยากที่จะร่ำรวย แต่หากมีการใช้พื้นที่ทำการเกษตรซึ่งเป็นสิ่งที่เกษตรกรมีอยู่แล้วนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น หลังทำนา นำฟางที่เหลือใช้ มาอัดเก็บเป็นอาหารเลี้ยงโคได้ สร้างรายได้เพิ่ม ดีกว่าเผาฟางที่เหลือทิ้ง ให้เป็นมลภาวะทางอากาศ เป็นการลดปัญหา PM 2.5 ในจังหวัดฯ อีกทาง นิลอุบล คือ พันธุ์โคเนื้อ ที่เราจะส่งเสริม เป็น Story ของ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพันธ์ุผสมระหว่าง “บราห์มัน+ แองกัส” ข้อดีของโคพันธุ์บราห์มัน -ปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศร้อนของเมืองไทยได้ดี -ทนทานต่อโรคและแมลงโตเร็ว -เหมาะสำหรับเป็นโคพื้นฐานเพื่อผลิตโคเนื้อคุณภาพดี เช่น ผสมกับพันธุ์ชาร์โรเลส์ เพื่อผลิตโคขุน ลักษณะ/ข้อดี ขอบพันธุ์แองกัส -ปัจจุบันครูแองกัสได้รับความนิยมอย่างสูงทั้งในอังกฤษ อเมริกา และออสเตรเลีย ได้มีชื่อเสียงในด้านของความสามารถผลิตเนื้อคุณภาพสูง (เกรดพรีเมี่ยม)ให้เนื้อนุ่มมีสีแดงสวยและมีไขมันแทรกในกล้ามเนื้อมาก แองกัสสามารถให้เนื้อแบบสันนอกใหญ่และมีไขมันแทรกมาตามเนื้อแบบลายหินอ่อนสวยงามให้รสชาติที่ดีและยังเป็นวัวสายพันธุ์ที่มีรสชาติดีกว่าวัวสายพันธุ์อื่น - ในด้านการให้เนื้อโคแองกัสสามารถขุนให้ได้น้ำหนักที่ต้องการได้เร็วด้วยอัตราการเติบโตที่ดีมีพื้นที่หน้าตัดสันนอกใหญ่และเปอร์เซ็นต์ซากสูง ในเนื้อมีไขมันแทรกมากให้ความรู้สึกดีในการบริโภคสูงเมื่อเทียบกับโคพันธุ์อื่นๆนอกจากนี้ยังมีลักษณะสะสมทางพันธุกรรมที่ดี สามารถถ่ายทอดพันธุกรรมที่ดีของโคเนื้อที่ดีออกไปได้มากเมื่อใช้ผสมรวมพันธุ์กับโคพันธุ์อื่นในการผลิตโคเนื้อเชิงพาณิชย์เนื้อถึงพาณิชย์ โคขุน “นิลอุบล” จะถูกเลี้ยงในแบบ Story ของอุบลฯ อย่างแท้จริง (โปรดติดตาม ซึ่งตอนนี้ อยู่ในระหว่างการร่วมมือด้านวิชาการ ต่อไป) ส่งเสริมการเลี้ยงโคอย่างปราณีต นั้นเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรการเลี้ยงโคให้ได้กำไรดี โดยต้องเริ่มตั้งแต่การเลือกพันธุ์ที่เลี้ยงให้เหมาะสม มีวิธีการจัดการเลี้ยงดูให้อาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของโคระยะต่างๆและมีการจัดการเลี้ยงดูที่เหมาะสม สิ่งสำคัญที่ทางหอการค้าไทย ให้ความสำคัญมากคือช่วยหาตลาดให้กับเกษตรกรที่เราส่งเสริมอีกด้วย คือ ให้สามารถวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำของไทยได้ ตลอดจนโรงแรมร้านอาหาร ต่างๆ เรียกได้ว่าเป็นการส่งเสริมเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้มีการวางแผนร่วมกัน ถึงแนวทางที่เราจะยกระดับราคาของโคเนื้อให้กับเกษตรได้นั้น ต้องมีโรงฆ่าสัตว์ พี่ได้รับการรับรองการปฎิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์(GMP) ที่เป็นมาตรฐานที่สำคัญที่จะทำให้โคเนื้อได้เข้าวางในห้างสรรพสินค้าได้ ซึ่งจะได้ดำเนินการจัดการในลำดับต่อไปค่ะ ^*^ #ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

 • การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564

  page/id/1617354150057774

  วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2 หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564 โดย นางกนกเนตร เนตรน้อย ขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม.

 • พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า"

  page/id/1617353241487143

  วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังอาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี) หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า" โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี.

 • การประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์ Festival Economy และพัฒนาเครือข่ายผู้จัดงานสัญจรสร้างงานปั้นเมืองด้วยเทศกาลเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ในหัวข้อ "งานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี"

  page/id/1617351887353979

  วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายธานิน ภัทรธนเศรษฐ์ ประธานที่ปรึกษากลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC และกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์ Festival Economy และพัฒนาเครือข่ายผู้จัดงานสัญจรสร้างงานปั้นเมืองด้วยเทศกาลเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ในหัวข้อ "งานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี" โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม.