หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมรับฟังการบรรยายเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางศุลกากรกับการค้าชายแดน


2024-05-15 17:00

จำนวนครั้งที่อ่าน : 20

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมด่านศุลการกรเขมราฐ

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางนภารัตน์ วิเศษชาติ รองประธานหอการค้าประจำอำเภอเขมราฐ และคณะ เข้ารับฟังบรรยายเรื่อง การนำเข้า-ส่งออกฯ โดยมีนางชวนพิศ วัฒนศิริธรรม นายด่านศุลกากรเขมราฐร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งมีผู้บรรยายจำนวน 2 ท่าน ดังนี้ 1. นายธรศักดิ์ โกษาผล ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 และ 2. นางสาวพรทิพย์ เจริญท้าว ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 โดยเป็นการบรรยายให้ความรู้ให้แก่ร้านค้าต่างๆในอำเภอเขมราฐ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อจะนำไปช่วยเหลือผู้ประกอบการในอำเภอเขมราฐต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603