หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการคัดเลือกผู้ทำประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567


2024-06-11 17:56

จำนวนครั้งที่อ่าน : 8

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานวัฒธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายเขมชาติ เรียนวิริยะกิจ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยมีนายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม

ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม จะดำเนินการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบโล่เชิดชูเกียรติ “วัฒนคุณาธร” แก่เด็กหรือเยาวชน บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับ ในการสนับสนุน ส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อชุมชน สังคม โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติ “วัฒนคุณาธร” จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรมหรือวันที่กระทรวงวัฒนธรรมกำหนด ซึ่งเกณฑ์การคัดเลือกผู้ทำประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีกลุ่มเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย

1) ประเภทเด็กหรือเยาวชน ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 10 ปี แต่ยังไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2567

2) ประเภทบุคคลธรรมดา ผู้ที่มี18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

3) ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603