หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายเยือนชุมชน คนทำเทียน และฝ่ายเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน ครั้งที่ 1/2567


2024-04-26 16:00

จำนวนครั้งที่อ่าน : 7

วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสิงหเทพ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางนภานรี โตแสง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 17-23 กรกฎาคม 2567 ณ พื้นที่บริเวณทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดมายาวนาน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้น และได้มีประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เอง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ฝ่ายกิจกรรมเยือนชุมชน ชมวิถีทำต้นเทียน และคณะกรรมการฝ่ายเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ร่วมในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567 นั้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603