หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก


2024-04-19 17:05

จำนวนครั้งที่อ่าน : 5

วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางนภานรี โตแสง รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมโดยมีนายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม โดยประชุมคณะอนุกรรมการอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งมรดกธรณีและการดำเนินงานอุทยานธรณีของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่มรดกธรณีและอุทยานธรณี ซึ่งอุทยานอุบลราชธานี(อุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก) ได้มีการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่อุทยานธรณีมาโดยตลอด เพื่อพัฒนาสู่ระดับการเป็นอุทยานธรณีโลก

โดยมีประเด็นสำคัญที่สภาอุทยานธรณีโลกกำหนดให้ดำเนินการปรับปรุงการทำงานได้แก่ การกำหนดเป้าหมายและแผนงานการพัฒนาเพื่อเป็นอุทยานธรณีโลก การอธิบายขอบเขต ความสำคัญทางธรณีวิทยา และจัดทำบัญชีแหล่งธรณีวิทยาของอุบลราชธานี ดังนั้น จำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การทำงานกับสภาอุทยานธรณีโลกโดยตรง ในการให้ความรู้ ร่วมสำรวจพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำเชิงลึกและแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจและปรับปรุงการดำเนินงานในประเด็นด้านธรณีวิทยาดังกล่าว ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยตามที่สภาอุทยานธรณีโลกกำหนด นั้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603