หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ จังหวัดอุบลราชธานี (Smart City Ubon Ratchathani) ครั้งที่ 1/2567


2024-04-19 16:27

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยนายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ซึ่งต้องดำเนินงานตามงาน/โครงการ ที่จัดทำตามข้อเสนอเพื่อรับการประเมินเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และได้ใบประเมินเขตอัจฉริยะ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 และให้เป็นเมืองอัจฉริยะสมาร์ตชิตี้อุบลราชธานี ประเภทเมืองเดิมน่าอยู่ ใน 5 ด้าน เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันและโอกาสในการพัฒนาศักยภาพจังหวัด ในมิติต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว การค้าการลงทุน การเกษตร เป็นต้นเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603