หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเวทีร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย(ในระดับท้องถิ่น)ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาวะคนจนเมือง


2024-04-11 17:52

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยมีนายสมมาฏฐ์ โพธิ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม

ด้วยบริษัท เอส ไอ แอล ซี จำกัด ได้ดำเนินโครงการสาน เสริม พลังภาคี สร้างสุขภาวะประชากรกลุ่มเปราะบางพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดยโสธร ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาภาคีเครือข่าย กลุ่มแกนนำและชี้แจงการดำเนินงานโครงการ พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะในการบริหารจัดการเชิงผลลัพธ์และเสริมสร้างสุขภาวะในกลุ่มคนจนเมือง รวมทั้งส่งเสริมสมรรถนะให้แก่แกนนำในพื้นที่และพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาวะคนจนเมือง โดยดำเนินการจัดเวทีร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย (ในระดับท้องถิ่น) เพื่อแลกเปลี่ยน หารือ และเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนงานร่วมกัน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603