หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี2567 (รุ่นที่16)


2024-04-11 17:50

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม1สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ ปี 2567 โดยมี นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม

ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นเมื่อปี 2552 ทรงให้นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อมาในปี 2553 ทรงให้จัดตั้ง “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)”ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ และให้นำโครงการทุนการศึกษาฯ มาอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิฯ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน สืบต่อไป

โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๗ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติดำเนินงาน ในปี 2567 ระดับจังหวัด

เพื่อให้การดำเนินการโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.2567 จังหวัดอุบลราชธานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุด


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603