หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมการดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ ปี 2567


2024-04-05 09:20

จำนวนครั้งที่อ่าน : 21

วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (รอบที่ 1)

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ ปี 2567 โดยมี นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม

ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นเมื่อปี 2552 ทรงให้นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อมาในปี 2553 ทรงให้จัดตั้ง “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)”ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ และให้นำโครงการทุนการศึกษาฯ มาอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิฯ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน สืบต่อไป

โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๗ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติดำเนินงาน ในปี 2567 ระดับจังหวัด โดยการดำเนินงานให้ยึดกระบวนการขั้นตอน หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนด อย่างเคร่งครัด เพื่อเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัด เข้าสู่การพิจารณากลั่นกรองระดับภาคการศึกษาต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603