หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์ และวิธีการเสริมสร้างการบริหารจัดการการปกครองท้องถิ่นที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การเมือง (Political Economy Analysis) ภายใต้ โครงการ USAID Enhance


2024-03-29 16:01

จำนวนครั้งที่อ่าน : 5

วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยให้สัมภาษณ์กับทาง Professor Duncan Cargo และ ผศ.ดร.เพชรลัดดา เพ็ชรภักดี ด้วยโครงการ USAID Enhance ซึ่งรับการสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) สำหรับงานภาคพื้นเอเชีย มีเป้าหมายดำเนินการโครงการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการบริหารจัดการการปกครองท้องถิ่นโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางในประเทศไทย

รวมถึงให้สัมภาษณ์ในประเด็นเรื่องปัจจัยขับเคลื่อน ข้อจำกัด ความท้าทาย สิ่งจูงใจ แรงบันดาลใจในการบริหารจัดการปกครองท้องถิ่นที่เนินประชาชนเป็นศูนย์กลางและการเสริมสร้างในการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศไทยและคำนึงถึงหลากหลายของอัตลักษณ์ในภูมิภาคต่างๆ และความแตกต่างของบริบทในแต่ละท้องถิ่น โดยโครงการ USAID Enhance จะนำผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะที่ได้มากำหนดกลยุทธ์และปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานของโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ การเสริมสร้างสื่อสาร การสร้างเครือข่าย และการเรียนรู้ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นที่ไม่ใช่ภาครัฐในปี พ.ศ.2567 และในปีต่อๆไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603