หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือเรื่องการจัดสร้างพุทธมณฑลอุบลราชธานี


2024-03-28 11:17

จำนวนครั้งที่อ่าน : 17

วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายรัฐธนินท์ เตชะไชยสิทธิ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม ด้วย เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดเขตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม องค์ประธานอำนวยการจัดสร้างพุทธมณฑลอุบลราชธานี มีดำริขอให้จังหวัดอุบลราชธานีเชิญคณะกรรมการมูลนิธิพุทธมณฑลอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายศุภศิษย์ ก่อเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสร้างพุทธมณฑลอุบลราชธานี เพื่อประชุมหารือแนวทางการจัดสร้างพุทธมณฑลอุบลราชธานี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนศิลปะอีสาน “ความสูง 137 เมตร สูงเป็น อันดับ 3 ของโลก แลนด์มาร์คแห่งใหม่...ใหญ่ที่สุดในไทย” อีกทั้งยังเป็นพระพุทธรูปประจำพระชนมวารม์ประธานในพุทธมณฑลอุบลราชธานีใหม่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อถวายในหลวง รัชกาลที่ 10

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานสนองงานคณะสงฆ์และรัฐ ได้เสนอโครงการจัดสร้างพุทธมณฑลอุบลราชธานีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา และประเพณี วัฒนธรรม ดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ประกอบพิธีทางพุทธศาสนา และเป็นที่พักผ่อนร่างกาย ทางใจแก่ประชาชนที่ทั่วไป และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมะในส่วนภูมิภาคนั้นๆ และที่สำคัญอีกประการเพื่อเป็นสถานที่ระลึกพระคุณของพระพุทธเจ้าได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิญาณ เจ้าอาวาสวัดยานาวา กรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี

ดังนั้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้จัดทำโครงการจัดสร้างพุทธมณฑลเฉลิมพระเกียรตินี้ขึ้นมา


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603