หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี


2024-03-27 09:15

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยมีนางสาววัชรี พั่วพันธ์ นิติกรชำราญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการชายทอดตลาด พ.ศ. 2563กำหนดให้มีคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2567


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603