หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม KICK OFF อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health)


2024-03-23 14:33

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

วันที่ 22มีนาคม 2567 เวลา 18.00-21.00 น. ณ ถนนคนเดินเลียบแม่น้ำมูล จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางเมวดี จุลทัศน์ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยมีนายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วกมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัยเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยนายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมอนามัยและผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่10 อุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้มีการตรวจประเมินยกระดับมาตรฐานถนนคนเดินเลียบแม่น้ำมูล เทศบาลอุบลราชธานีตามมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street Foot Good Health) ซึ่งผลการประเมินผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี “ระดับดีมาก” ซึ่งประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านวัฒนธรรม พร้อมทั้งมีพิธีการมอบป้ายมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ SAN Certificate : สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน อาหารริมบาทวิถี Street Foot Good Health ถนนคนเดินเลียบแม่น้ำมูล ระดับดีมาก (SAN Plus) และ SAN Certificate สำหรับผู้ประกอบการ : มอบให้แก่ตัวแทนผู้ประกอบการจำนวน 20 คน

เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุนเศรษฐกิจไทย และส่งเสริมสนับสนุนถนนคนเดินเลียบแม่น้ำมูลเป็นต้นแบบการดำเนินงานในการยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายประเด็นที่ 13 SAFETY TOURIST นักท่องเที่ยวปลอดภัย

ทั้งนี้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน : กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยมาสนับสนุนสาธารณสุขของจังหวัดอุบลราชธานีให้มีมาตรฐานและให้ผู้ประกอบการมีมาตรฐานในการพัฒนาอาหารและปรุงอาหารให้หลากหลาย และนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีได้ความสบายใจในการเลือกซื้อหรือรับประทานอาการที่มีมาตรฐานสะอาดและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603