หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567


2024-03-21 15:56

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมเทวา ชั้น 3 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายศิวาวุธ ว่องไว กลุ่มธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยมีนายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม โดยร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีเป็นหน่วยงานหลัดในการรับผิดชอบดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) ในตัวชี้วัด 2.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล ในตัวชี้วัดความสำเร็จของการจัดบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog)

เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนและประเด็นพัฒนาจังหวัดซึ่งจะต้องจัดทำบัญชีสถิติทางการให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาจังหวัดทุกประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งนำชุดข้อมูลที่มีสถานะพร้อมเผยแพร่ (Tier 1) ที่มีหน่วยงานในจังหวัดเป็นเจ้าของข้อมูล (Data Owner) ขึ้นระบบบัญชีข้อมูลจังหวัด และลงทะเบียนที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้การดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603