หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมการลงพื้นที่ขับเคลื่อนแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเชิงพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีแบบบูรณาการ (ผู้ว่า CEO) ประเด็นนโยบายสำคัญ: จังหวัดเศรษฐกิจชายแดน ณ จังหวัดอุบลราชธานี


2024-03-19 17:49

จำนวนครั้งที่อ่าน : 10

วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยมีนายไมตรี อินทุสุต ประธาน อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น และนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม โดยประชุมการลงพื้นที่ขับเคลื่อนแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเชิงพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีแบบบูรณาการ (ผู้ว่า CEO) ประเด็นนโยบายสำคัญ: จังหวัดเศรษฐกิจชายแดน ณ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึก:พื้นที่โครงการพัฒนาด่านชายแดนช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อีกทั้งเพื่อจัดทำร่างข้อเสนอเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเชิงพื้นที่ สู่จังหวัดเศรษฐกิจชายแดน ในกระบวนงานการส่งเสริมด้านการนำเข้าและส่งออกสินค้า ให้เป็นไปตามความเรียบร้อย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603