หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรม:รวมพลัง Soft Power สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”


2024-03-05 15:49

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบุษยรัตน์ ชั้น 2 อาคาร 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางสาวพิมพ์ชนก พิริยะกิจไพบูลย์ ประธานกลุ่มธุรกิจรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรม:รวมพลัง Soft Power สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และแลกเปลี่ยนความรุ้ร่วมกันกับอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603