หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2567


2024-02-20 16:13

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00-16.00 น. ผ่านระบบ Coference Google Meet

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2567 ในเรื่องแนวทางการขยายผลการเลี้ยง “โคเนื้อคุณภาพสูง” ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักเกณฑ์ประกวดรางวัลหอการค้ายอดเยี่ยม และผู้ว่าราชการจังหวัด “สำเภาทอง” ประจำปี 2567 การจัดทำประเด็นข้อเสนอ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุม ครม.สัญจร และขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าไทย ครั้งที่ 58 และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 57 รวมถึงการกำหนดพื้นที่เป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ ภายใต้คณะเศรษฐกิจพอเพียง และการลดความเหลื่อมล้ำ และการยกระดับเมืองกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2567


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603