หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมสำรวจร่องน้ำ และทางขึ้นทางลาดแพขนานยนต์


2024-02-15 14:01

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น.

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวุฒิไกร อร่ามเรือง ประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล และคณะ ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดอุบลราชธานี ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือถึงโอกาส อุปสรรค รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วิเคราะห์ประเด็นข้อจำกัด ในหัวข้อ จังหวัดเศรษฐกิจชายแดน นั้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการติดตามประเด็นปัญหาอุปสรรค ด้านการค้า การลงทุน ในส่วนของกลุ่มการค้าชายแดนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างกัน จึงมีกำหนดจัดประชุมหารือติดตามประเด็นด้านการค้าชายแดนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่3 กุมภาพันธ์ 2567 ระหว่างเวลา 14.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมด่านปากตะพาน นั้น ในการนี้ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำแพขานยนต์ ในการสำรวจร่องน้ำ และทางขึ้นทางลาดแพขนานยนต์


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603