หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือเตรียมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567


2024-02-14 14:27

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางนภานรี โตแสง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม ด้วยในห้วงเทศกาลเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนทิ้งถิ่น และภาคเอกชน กำหนดให้มีการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ซึ่งในปี พ.ศ.2567 วันเข้าพรรษาตรงกับวันที่ 21 กรกฎาคม 2567 เพื่อเป็นการเตรียมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603