หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็น เสนอแนะ และแลกเปลี่ยน


2024-02-05 15:28

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น3 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการกลางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาวนาถนภา รุ่งแสงทวี รองประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายศิวาวุฒิ ว่องไว รองประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม ด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวนุสรา กาญจนกุล) มีกำหนดตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 ณ จังหวัดอุบลราชธานีละศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีกำหนดการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2567 และมีกำหนดประชุมหารือร่วมกับภาคเอกชนของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603