หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือประเด็นนโยบาย จังหวัดเศรษฐกิจชายแดนและหารือวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจชายแดน


2024-02-05 09:26

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมด่านถาวรบ้านปากแซง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี และห้องประชุมด่านปากตะพาน

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี คณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาลตามที่ จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดอุบลราชธานี ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือถึงโอกาส อุปสรรค รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วิเคราะห์ประเด็นข้อจำกัด ในหัวข้อ จังหวัดเศรษฐกิจชายแดน นั้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการติดตามประเด็นปัญหาอุปสรรค ด้านการค้า การลงทุน ในส่วนของกลุ่มการค้าชายแดนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างกัน จึงมีกำหนดจัดประชุมหารือติดตามประเด็นด้านการค้าชายแดนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603