หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2568)


2024-01-26 16:31

จำนวนครั้งที่อ่าน : 10

วันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมต้นคูณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะได้จัดให้มีการประชุมวิพาษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2568) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและท้องถิ่น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603