หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี


2024-01-26 14:54

จำนวนครั้งที่อ่าน : 15

วันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม ด้วยคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด) ได้ประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี และมีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดอุบลราชธานี (ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว) ร่วมกันประชุมวิเคราะห์ประเด็นข้อจำกัด (Pain point) ในการบริหารงานหรืออนุมัติ/อนุญาต เกี่ยวกับประเด็นเศรษฐกิจชายแดน ที่จำเป็นต้องปลดล็อกเพื่อให้การบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ตามแนวทางการบริการงานเชิงพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ผู้ว่า CEO) เพื่อให้การวิเคราะห์ประเด็นข้อจำกัด (Pain point) ในการบริหารงานหรือการอนุมัติ/อนุญาตเกี่ยวกับประเด็นเศรษฐกิจชายแดน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603