หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่าย “ตุ้มโฮม ฮักแพง สวท.อุบลฯ ครั้งที่ 10”


2023-12-16 11:13

จำนวนครั้งที่อ่าน : 6

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ ลานหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมโดยร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่าย “ตุ้มโฮม ฮักแพง สวท.อุบลฯ ครั้งที่ 10” โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีให้เครือข่ายผู้จัดรายการ ผู้สนับสนุนกิจกรรม และเครือข่ายกลุ่มผู้ฟังผู้ชมรายการ ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นในการพัฒนารายการวิทยุ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในการสร้างการรับรู้ เข้าใจ รวมทั้งกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างประสิทธิภาพสามารถส่งข้อมูลข่าวสารเข้าถึงในระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนอันจะนำมาซึ่งความน่าเชื่อถือ ยอมรับ ศรัทธา และเชื่อมั่นในองค์กรต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603