หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)


2023-12-08 13:52

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 - 11.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน โดยร่วมการจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยจัดงานในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Event) พร้อมกันทั้งในส่วนกลางและ๓มิภาค เพื่อแสดงเจตนารมณ์ขิงผู้นำทางการเมืองที่ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่องและปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มุ่งยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ในการนี้ จังหวัดอุบลราชธานี จึงเชิญทุกท่านรับชมการประกาศเจตนารมณ์ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ของนายกรัฐมนตรี และกิจกรรมอื่น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603