หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานกินสบายใจ Collaboration to sustainable


2023-12-07 14:40

จำนวนครั้งที่อ่าน : 7

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมทัมทิมสยาม 5 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมโดย เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมงานกินสบายใจ Collaboration to sustainable เพื่อ ขับเคลื่อนระบบอาหารเพื่อสุขภาวะด้วยเกษตรอินทรีย์ช่วยกลุ่มเปราะบางสร้างความมั่นคงทางอาหารและรับมือกับภาวะวิกฤติในจังหวัดอุบลราชธานี มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือของทุกภาคส่วน เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ เครือข่ายผู้ผลิต เครือข่ายผู้บริโภค ในการพัฒนาระบบอาหารเพื่อสุขภาวะด้วยการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่การส่งเสริมการผลิต การรับรองมาตรฐาน PGS กินสบายใจ การตลาด การส่งเสริมความรอบรู้การบริโภค ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน นั้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603