หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2566


2023-12-04 16:29

จำนวนครั้งที่อ่าน : 7

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2566ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยและมีแระสิทธิภาพ และบรรลุตรงตามวัตถุประสงค์และเพื่อพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ใช้อยู่ในข่ายไก้รับการสนับสนุนด้านสินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อลดโลกร้อน (Decarbonize Loan)


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603