หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี


2023-11-24 16:05

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับบัญชีโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ จากปรานกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ซึ่งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ต้องประชุมเพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการเพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นำไปพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯหรืเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงบรรลุวัตถุประสงค์


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603