หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้า-ส่งออก (ครอ.) ครั้งที่ 1/2567


2023-11-21 13:39

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารด่านพรมแดนช่องเม็ก

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายฤทธิ์พันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้า-ส่งออก (ครอ.) ครั้งที่ 1/2567 เพื่อหารือ รับฟังปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการนำเข้า – ส่งออก รวมทั้งแนวทางการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การนำเข้า-ส่งออก เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ นั้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603