หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมเพื่อหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


2023-10-11 17:23

จำนวนครั้งที่อ่าน : 18

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30-13.30 น. ณ ห้องประชุม UBS 3 อาคารคณะบริหารศาสตร์ ตึก UBS

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC จังหวัดอุบลราชธานี ด้วย คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการเรียนการสอนด้านการบริหารธุรกิจตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 และได้มีหลักสูตรการเรียนการสอนทุกด้านสำหรับการเป็นผู้ประกอบการหรือพนักงานในสถานประกอบการ ประกอบด้วยหลัดสูตรในระดับปริญญาตรี 7 หลักสูตร ในตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี คณะบริหารศาสตร์ ไม่ได้ทำภารกิจการผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียวยังมีผลงานการบริการวิชาการ งานวิจัย การให้คำปรึกษาให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านธุรกิจ แต่จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวยังไม่ได้มีการออกแบบหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการภาคเอกชนอย่างเป็นทางการอุบลราชธานี จึงร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในด้านการจัดการศึกษา การออกแบบกระบวนการเรียนการสอน รวมไปถึงความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนหรือบริการวิชาการ การวิจัยร่วมกัน ทางคณะบริหารศาสตร์จึงมีความต้องการในการพัฒนาจัดการเรียนการสอน ดังนี้

  1. การวิเคราะห์การลงทุน
  2. การจัดการโครงการ
  3. การปฏิบัติงานการเป็นผู้ประกอบการ

โดยอยากให้ผู้ประกอบการได้แชร์ไอเดียในเรื่องธุรกิจ ช่วยให้คำปรึกษากับนักศึกษาและให้คำแนะนำ ในการลงมือทำและวิเคราะห์ในไอเดียธุรกิจและกระบวนการต่างๆ ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือเพื่อเพิ่มคุณภาพของบัณฑิตการบริการวิชาการและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของสถานประกอบการอย่างแท้จริง


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603