หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง รุ่นที่ 7 (SEED7)


2023-10-06 09:24

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทราวดี นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางสาวพิมพ์ชนก พิริยะกิจไพบูลย์ ประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง รุ่นที่ 7 (SEED7) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ให้บริหารองค์กรธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur Chamber of Commerce : YEC) ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และสร้างโมเดลของธุรกิจเพื่อสังคม และมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ ประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัด


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603