หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวเตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อผลักดันระเบียงเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และตอนล่าง2


2023-10-04 18:44

จำนวนครั้งที่อ่าน : 71

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายชลวิท อภิรัตนมนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้เข้าร่วม ในการแถลงข่าวเพื่อผลักดันระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง Lower NeEC เพิ่มอีก 1 ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ให้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งปัจจุบัน มีเพียง ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(NeEC) และเพื่อยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางจึงต้องผลักดันให้ มี ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง Lower NeECผ่าน คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.)

อุบลราชธานี

  1. ช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
  • ผลักดันจุดผ่อนปรนการค้าช่องอานม้า เป็นจุดผ่านแดนถาวร (ไทย-กัมพูชา)

เพื่อเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดน เพิ่มมูลค่าการส่งออก สร้างรายได้เข้าประเทศ

ปัจจุบันจุดผ่อนปรนการค้าช่องอานม้า เปิด 08.00-16.00 น. อังคาร,พฤหัสบดี,เสาร์ รวม 3 วัน /สัปดาห์

2.โครงการถนนยกระดับ เชื่อมระหว่าง จังหวัดอุบลราชธานี - อำเภอวารินชำราบ

ตามแนวถนน ทางหลวงเลี่ยงเมือง ทล231 –กม 3+642 ระยะทาง 4.8กม. (ฝั่งตะวันตก) เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร เมื่อเกิดอุทกภัย ให้สามารถเดินทางระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี ไปยัง อำเภอวารินชำราบ เชื่อมต่อไปยังจังหวัดอื่นๆ ได้ และยังใช้เป็นเส้นทางสำหรับบรรเทาการจราจรระหว่างทางเลี่ยงเมือง ทล.231

3.ยกระดับสนามบินนานาชาติอุบลราชธานี เป็น CIQ (Custom Immigration Quarantine)

  • เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้โดยสารที่จะเดินทางระหว่างประเทศ โดยต้องเช็คอินจากจังหวัดต้นทาง ปัจจุบัน มี 4 จังหวัด (ภูเก็ต/กระบี่/เชียงใหม่/เกาะสมุย) มาที่สนามบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิ โดยไม่ต้องผ่านจุดตรวจอีกครั้ง และกระเป๋าเดินทาง สัมภาระ จะถูกโหลดจากเมืองต้นทาง ไปเมืองปลายทางอัตโนมัติ

4.โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำมูล Happy Moon เพื่อเพิ่มพื้นที่สันทนาการ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำมูล

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นแลนมาร์คใหม่ ของจังหวัดอุบลราชธานี ทดแทน

บริเวณพื้นที่สันทนาการเดิม “ทุ่งศรีเมือง”

ประกอบด้วย หอเทียนมั่น ,หอดอกบัวกลางเกาะหาดวัดใต้, สกายวอลพญานาค

ศรีสะเกษ

  1. เจรจากับประเทศกัมพูชา เพื่อเปิดการท่องเที่ยวปราสาทเขาพระวิหาร ให้สามารถเดินทางขึ้น ไปท่องเที่ยวปราสาทเขาพระวิหาร จากฝั่งไทย (ผามออีแดง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ )

ยโสธร

  1. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ อุทยานสวรรค์วิมานพญาแถน ให้เป็นจุดสันทนาการ และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ของจังหวัดยโสธร

อำนาจเจริญ

  1. โครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองตะวันตกอำนาจเจริญ สาย ค.1-ข.4

เพื่อบรรเทาการจราจรในเขตเมือง และเป็นเส้นทางขนพืชผลทางการเกษตร ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร (อ้อย)


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603