หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเข้าศึกษาดูงานสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2023-09-22 19:00

จำนวนครั้งที่อ่าน : 22

วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 11.00 - 12.00น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม ตามที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) ให้จัดทำหลัดสูตรว่าด้วยการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรยกระดับทักษะวิชาชีพดิจิทัลโลจิสติกส์ในการจัดการส่งเสริมสินค้าข้ามแดนส่วนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นั้น ในหลักสูตรจึงให้มีการศึกษาดูงาน เพื่อให้เข้าอบรมได้เสริมวิสัยทัศน์เกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมจัดส่งสินค้าข้ามแดน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603