หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2566-2570


2023-08-29 17:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 7

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603