หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2566


2023-08-25 15:00

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ผ่านทางระบบ VDO Conference

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางสาวพิมพ์ชนก พิริยะกิจไพบูลย์ ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมประชุมประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ โครงการ และกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งรับฟังแนวทางการดำเนินงานแผนการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงาน ของ YEC หอการค้าจังหวัด


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603